Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
macchavāḷaka: macchavāḷaka(na)
မစၧဝါဠက(န)
[macchavāla+ka.macchassavālaṃ,taṃ viyāti macchavālakaṃ.kaṅkhā,yo,mahāṭī.4.315.]
[မစၧဝါလ+က။ မစၧႆဝါလံ၊ တံ ဝိယာတိ မစၧဝါလကံ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ။ ၄။ ၃၁၅။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
macchavāḷaka:cách quấn y nội để thòng hai chéo góc ra hai bên,như đuôi cá tội tác ác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
macchavāḷaka:မစၧဝါဠက(န)
[မစၧဝါလ+က။ မစၧႆဝါလံ၊ တံ ဝိယာတိ မစၧဝါလကံ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ။ ၄။ ၃၁၅။]
ငါးၿမီးကဲ့သို႔ ဝတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine