Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Māsa,【陽】 一個月,綠豆(一種直立灌木狀一年生豆類 (Phaseolus aureus),可能原產印度,現廣泛栽培於溫暖地區,作綠肥或飼料,種子可食,通常綠色或黃色,是中國烹調中豆芽的主要原料)。 ~sika,【形】 每個月都發生的,一個月一次的。(p255)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Māsa,3(identical with māsa2),摩沙(迦)(a small coin=māsaka) (satta māsā=satta māsakā C.).
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Māsa,2(Vedic māsa,Phaseolus indica,closely related to another species:mudga Phaseolus mungo),【陽】菜豆、綠豆(一種直立灌木狀一年生豆類 (Phaseolus aureus),可能原產印度,現廣泛栽培於溫暖地區,作綠肥或飼料,種子可食,通常綠色或黃色,是中國烹調中豆芽的主要原料)(a bean;Phaseolus indica or radiata); usually combd with mugga.Also used as a weight (or measure?) in dhañña-māsa,which is said to be equal to 7 lice:VbhA 343。pl.māse Vv 806 (=māsa-sassāni VvA 310)。odaka bean-water KhA 237。khetta a field of beans VvA 808; VvA 308。-bīja bean-seed DhA III.212。-vana plantation J V.37 (+mugga°).
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Māsa,1(cp.Vedic māsa,& mās),【陽】【中】一個月(a month)。māsasika,【形】每個月都發生的,一個月一次的。印度月份相當於中國農歷月份:Citta=2月16~3月15﹐Vesākha=3月16~4月15﹐ Jeṭṭha=4月16~5月15﹐āsāḷha=5月16~6月15,Sāvaṇa=6月16~7月15﹐Poṭṭhapāda= 7月16~8月15﹐Assayuja=8月16~9月15﹐Kattika=9月16~10月15﹐Māgasira=10月16~11月15﹐Phussa=11月16~12月15﹐Māgha=12月16~1月15﹐Phagguna=1月16~2月15。addhamāsa,半月。sukka-pakkha,白分(白月,陰曆初一至十五日,由月盈至滿)。kaṇha-pakkha,黑分(黑月,自陰曆十六日至二九或三十日(印度則說黑月一日至十四或十五日),由月虧至晦)。antotemāse,在三個月內。āsāḷhi-māsa VvA 307 (=gimhānaṁ pacchima māsa); pl.dve māsā PvA 34 (read māse); cattāro gimhāna-māsā KhA 192 (of which the 1st is Citra,otherwise called Paṭhama-gimha “1st summer” and Bāla-vasanta “premature spring”).-- Instr.pl.catūhi māsehi Miln.82; PvA I.1012.-- Acc.pl.as adv.:dasamāse 10 months J I.52; bahu-māse PvA 135; also nt.chammāsāni 6 months S III.155.Freq.Acc.sg.collectively:a period of ...,e.g.temāsaṁ(=temāsī?) 3 months DhsA 15; PvA 20; catu° DA I.83; PvA 96; satta° PvA 20; dasa° PvA 63; aḍḍha° a fortnight Vin IV.117.-- On māsa (& f.māsī),as well as shortened form °ma see puṇṇa.   --puṇṇatā fullness or completion of the month DA I.140; --mattaṁ (adv.) for the duration of a month PvA 19.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
māsa: māsa(pu)
မာသ(ပု)
[maca+so+a.mā+asa+ṇa.masi+ṇa.nīti,dhā.368.masa+ca.,ṭī.74.]
[မစ+ေသာ+အ။ မာ+အသ+ဏ။ မသိ+ဏ။ နီတိ၊ဓာ။၃၆၈။ မသ+စ။ဓာန္၊ဋီ။၇၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
māsa:[m.] a month; a kind of bean,Phaseolus Indica.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Māsa,3 [identical with māsa2] a small coin (=māsaka) J.II,425 (satta māsā=s.māsakā C.).(Page 531)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Māsa,2 [Vedic māṣa,Phaseolus indica,closely related to another species:mudga Phaseolus mungo] a bean (Phaseolus indica or radiata); usually combd with mugga,e.g.Vin.III,64; Miln.267,341; DA.I,83.Also used as a weight (or measure?) in dhañña-māsa,which is said to be equal to 7 lice:VbhA.343.-- pl.māse Vv 806 (=māsa-sassāni VvA.310).

--odaka bean-water KhA 237.--khetta a field of beans VvA.808; VvA.308.--bīja bean-seed DhA.III,212.--vana plantation J.V,37 (+mugga°).(Page 531)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Māsa,1 [cp.Vedic māsa,& mās; Gr.mήn (Ionic meiζ); Av.māh (moon & month); Lat.mensis; Oir.mī; Goth.mēna=moon; Ohg.māno,mānōt month.Fr.*mē to measure:see mināti] a month,as the 12th part of the year.The 12 months are (beginning with what chronologically corresponds to our middle of March):Citta (Citra),Vesākha,Jeṭṭha,Āsāḷha,Sāvaṇa,Poṭṭhapāda,Assayuja,Kattika,Māgasira,Phussa,Māgha,Phagguna.As to the names cp.nakkhatta.Usually in Acc.,used adverbially; Nom.rare,e.g.aḍḍha-māso half-month VvA.66; Āsāḷhi-māsa VvA.307 (=gimhānaṁ pacchima māsa); pl.dve māsā PvA.34 (read māse); cattāro gimhāna-māsā KhA 192 (of which the 1st is Citra,otherwise called Paṭhama-gimha “1st summer” and Bāla-vasanta “premature spring”).-- Instr.pl.catūhi māsehi Miln.82; PvA.I,1012.-- Acc.pl.as adv.:dasamāse 10 months J.I,52; bahu-māse PvA.135; also nt.chammāsāni 6 months S.III,155.Freq.Acc.sg.collectively:a period of ...,e.g.temāsaṁ 3 months DhsA.15; PvA.20; catu° DA.I,83; PvA.96; satta° PvA.20; dasa° PvA.63; aḍḍha° a fortnight Vin.IV,117.-- On māsa (& f.māsī),as well as shortened form °ma see puṇṇa

--puṇṇatā fullness or completion of the month DA.I,140; --mattaṁ (adv.) for the duration of a month PvA.19.(Page 531)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MĀSA:[m] tháng,một loại đậu --sika [a] xảy ra mỗi tháng,mỗi tháng một lần
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
māsa:nguyệt,một tháng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
māsa:မာသ(ပု)
[မစ+ေသာ+အ။ မာ+အသ+ဏ။ မသိ+ဏ။ နီတိ၊ဓာ။၃၆၈။ မသ+စ။ဓာန္၊ဋီ။၇၄။]
(၁) လ (တန္ခူးစသည္)။ (၂) ပဲ၊ ပဲႀကီး (မုခ်တၳ)။ ပဲႀကီးႏွင့္ ေကာက္ (ဥပစရတၳ)။ (၃) ေရႊပဲေစ့၊ ပဲ႐ုပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
māsa:မာသ (ပ)
ႏွစ္ခ်င္ေရြး။ တစ္ပဲ။ မတ္ပဲ။Phaseolus Radiatus
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
māsa:မာသ (ပ)
လ (ရက္သံုးဆယ္)။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine