Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
loma:n.[Sk.roman] 毛,身毛,体毛.-kūpa 毛孔.-haṃsa,-haṃsana 身毛竪立,身の毛がよだつ.-haṭṭha [Sk.-hṛṣṭa] -jāta 身毛竪立せる [大歓喜,大怖畏].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Loma,【中】 (體)毛。 ~kūpa,【陽】 毛孔。 ~haṭṭha,【形】 毛髮豎立的。 ~haŋsa,【陽】 ~haŋsana,【中】 毛骨悚然。(p274)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Loma,【中】(體)毛。lomakūpa,【陽】毛孔。lomahaṭṭha,【形】毛髮豎立的。lomahaṁsa,【陽】lomahaṁsana,【中】毛骨悚然。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
loma: loma(na)
ေလာမ(န)
«loma+ṇa»
[ေလာမ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
loma: loma(pu,na)
ေလာမ(ပု၊န)
«lū+ (ma).lūyate chijjateti lomaṃ.tanuruhaṃ.kappadduma.lūya lomaṃ.ṇvādi.136.maṃsacammāni lunāti chindatīti lomo.ka.627.rū.4va5.nīti,sutta.1334.vattamānaṃlūyateti lomaṃ.,ṭī.259.(na) lo-saṃ.(pu,na) loma-prā,addhamāgadhī.»
[လူ+မန္ (မ)။ လူယေတ ဆိဇၨေတတိ ေလာမံ။ တႏု႐ုဟံ။ ကပၸဒၵဳမ။ လူယေတတ္ ေလာမံ။ ဏြာဒိ။ ၁၃၆။ မံသစမၼာနိ လုနာတိ ဆိႏၵတီတိ ေလာေမာ။ ကစၥည္း။ ၆၂၇။ ႐ူ။ ၄ဝ၅။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၃၄။ ဝတၱမာနံလူယေတတိ ေလာမံ။ ဓာတ္၊ ဋီ။ ၂၅၉။ (န) ေလာမာန္-သံ။ (ပု၊န) ေလာမ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
loma:[nt.] the hair on the body.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Loma,(nt.) [cp.Vedic roman.The (restituted) late P.form roma only at J.V,430; Abhp 175,259; Sdhp.119] the hair of the body (whereas kesa is the hair of the head only) D.II,18 (ekeka°,uddhagga°,in characteristics of a Mahāpurisa); S.II,257 (asi°,usu°,satti° etc.); A.II,114; Vin.III,106 (usu° etc.); Sn.385; J.I,273 (khaggo lomesu allīyi); VbhA.57; DhA.I,126; II,17 (°gaṇanā); ThA.199; VvA.324 (sūkara°); PvA.152,157; Sdhp.104.A detailed description of loma as one of the 32 ākāras of the body (Kh III,; pl.lomā) is found at Vism.250,353; VbhA.233; KhA 42,43.--aloma hairless J.VI,457; puthu° having broad hair or fins,name of a fish J.IV,466; Vv 4411haṭṭha° with hairs erect,excited Mhvs 15,33.-- On loma in similes see J.P.T.S.1907,131.--lomaṁ pāteti to let one’s hair drop,as a sign of subduedness or modesty,opp.to horripilation [pāteti formed fr.pat after wrong etym.of panna in panna-loma “with drooping hairs,” which was taken as a by-form of patita:see panna-loma]:Vin.II,5 (=pannalomo hoti C.); III,183; M.I,442.‹-› Cp.anu°,paṭi°,vi°.

--kūpa a pore of the skin J.I,67; KhA 51,63; SnA 155 (where given as 99,000) Vism.195 (id.).--padmaka a kind of plant J.VI,497 (reading uncertain; v.l.lodda°).--sundarī (f.) beautiful with hairs (on her body) J.V,424 (Kuraṅgavī l.; expld on p.430 as “roma-rājiyā maṇḍita udarā”).--haṁsa horripilation,excitement with fear or wonder,thrill D.I,49; A.IV,311 sq.(sa°); Sn.270; Vbh.367; Miln.22; Vism.143; DA.I,150.--haṁsana causing horripilation,astounding,stupendous Sn.681; J.IV,355 (abbhuta+); Pv III,93; IV,35; Miln.1; Mhvs 17,55 (abbhuta+).--haṭṭha having the hair standing on end,horrified,thunderstruck,astounded D.I,95; S.V,270; Sn.p.15; Miln.23; SnA 155; cp.haṭṭha-loma above.(Page 588)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LOMA:[nt] lông (trong người) --kūpa lỗ chân lông (trên da) --haṭṭha [a] rởn ốc,rởn tóc gáy (vì sợ),lông dựng đứng --haṃsa,--haṃsana [nt] ghê sợ rỡn ốc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
loma:lông,mao
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
loma:ေလာမ(ပု၊န)
[လူ+မန္ (မ)။ လူယေတ ဆိဇၨေတတိ ေလာမံ။ တႏု႐ုဟံ။ ကပၸဒၵဳမ။ လူယေတတ္ ေလာမံ။ ဏြာဒိ။ ၁၃၆။ မံသစမၼာနိ လုနာတိ ဆိႏၵတီတိ ေလာေမာ။ ကစၥည္း။ ၆၂၇။ ႐ူ။ ၄ဝ၅။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၃၄။ ဝတၱမာနံလူယေတတိ ေလာမံ။ ဓာတ္၊ ဋီ။ ၂၅၉။ (န) ေလာမာန္-သံ။ (ပု၊န) ေလာမ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အေမြး၊ ေမြးညင္း။ (၂) ေမြညင္း-တြင္း-ေပါက္။ (၃) (ငွက္တို႔၏) အေတာင္။ (၄) အၿမိတ္=အဆာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
loma:ေလာမ(န)
[ေလာမ+ဏ]
(၁) ရဟန္းအသြင္ (၂) မာန္မာန၊ မာန္မာနတည္းဟူေသာ အေမြး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
loma:ေလာမ (ပ၊န) (√လူ+မန္)
အေမြး။ အေမြးအမွင္။ ေမြးညႇင္း။
ေလာမံ ပါေတႏၲိ၊ မာန္တည္းဟူေသာ အေမြးကို ခ်ကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine