Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
lokavidū:世間解。佛陀德號之一,爲巴利語的直譯,由loka(世間) + vidū(爲vindati(知道)的完全式)組成。
“完全瞭解世間故,爲世間解。”(Sabbathāpi viditalokattā pana lokavidū.)(Vm.135 / Pr.A.1)
世尊依自性、依集、依滅、依滅之方便而完全知道、了知、通達世間,故名“世間解”;又完全知道行世間(saṅkhāraloka)、有情世間(sattaloka)和空間世間(okāsaloka)三種世間,故名“世間解”。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Lokavidū:世間解
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lokavidū: lokavidū(pu)
ေလာကဝိဒူ(ပု)
«loka+vida+kvi.ka.616- uī-lā.loka+vidū+uī,nirutti,797.»
[ေလာက+ဝိဒ+ကြိ။ ကစၥည္း။ ၆၁၆-သုတ္ျဖင့္ ဦ-လာ။ ေလာက+ဝိဒူ+ဦ၊ နိ႐ုတၱိ၊ ၇၉၇။]
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
lokavidū:Knowing the universe.A common epithet of a Buddha
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
lokavidū:bậc thế gian giải
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lokavidū:ေလာကဝိဒူ(ပု)
[ေလာက+ဝိဒ+ကြိ။ ကစၥည္း။ ၆၁၆-သုတ္ျဖင့္ ဦ-လာ။ ေလာက+ဝိဒူ+ဦ၊ နိ႐ုတၱိ၊ ၇၉၇။]
(က) ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူေသာ (ဘုရားရွင္)။ (ခ) ေလာကသုံးပါးကို ထင္စြာသိေတာ္မူေသာ၊ ေလာကသုံးပါးတို႔ကို ထင္ရွားသည္တို႔ကို ျပဳ၍ တည္ေတာ္မူေသာ (ဘုရားရွင္)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lokavidū:ေလာက-ဝိဒူ (တိ)
ေလာကသံုးပါးကို သိေတာ္မူသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine