Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lohita:a.n.[〃cf.rohita,rudhira,ruhira] 赤き; 血,血液.-ābhijāti 赤生類.-uppādaka 血を出せる者,出(仏身)血者.-kasiṇa 赤遍.-kumbhī 血瓶.-gata 血となれる.-candana 赤栴檀.-tuṇḍa 赤嘴鳥.-pakkhandikā 赤痢,血痢病.-pitta 血胆病.-mala 血暗,血垢.-vattha 赤衣.-homa 血の護摩,血の献供.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lohita,【中】 血。 【形】 紅色的。 ~ka,【形】 紅色的。 ~kkha,【形】 有紅眼睛的。 ~candana,【中】 紫檀(見 Mañjiṭṭhā)。 ~pakkhandikā,【陰】赤痢。 ~bhakkha,【形】 吸血的。 ~tuppādaka,【陽】 使(佛陀)淤血。(p274)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lohita,【中】血。【形】紅色的。lohitaka,【形】紅色的。lohitakasiṇa﹐紅遍。lohitakkha,【形】有紅眼睛的。lohitacandana,【中】紫檀(見 Mañjiṭṭhā)(ye keci sāragandhā,lohitacandanaṁ tesaṁ aggamakkhāyati.一切樹香中,赤栴檀香爲其最上)。lohitapakkhandikā,【陰】赤痢。lohitabhakkha,【形】吸血的。lohitatuppādaka,【陽】使(佛陀)淤血。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lohita: lohita(ti)
ေလာဟိတ(တိ)
«ruha+ita.,ṭī.95,157.ruha+ta.,ṭī.28va.ruhati sarīre byāpanavasenāti lohitaṃ.sūci.lohita,rohita-saṃ.lohia-prā.lohita,lohiya-addhamāgadhī.»
[႐ုဟ+ဣတ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၉၅၊ ၁၅၇။ ႐ုဟ+တ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၈ဝ။ ႐ုဟတိ သရီေရ ဗ်ာပနဝေသနာတိ ေလာဟိတံ။ သူစိ။ ေလာဟိတ၊ ေရာဟိတ-သံ။ ေလာဟိအ-ျပာ။ ေလာဟိတ၊ ေလာဟိယ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lohita:[nt.] blood.(adj.),red.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lohita,(adj.-nt.) [cp.Vedic lohita & rohita; see also P.rohita “red”] 1.(adj.) red:rarely by itself (e.g.M.II,17),usually in cpds.e.g.°abhijāti the red species (q.v.) A.III,383; °kasiṇa the artifice of red D.III,268; A.I,41; Dhs.203; Vism.173; °candana red sandal (unguent) Miln.191.Otherwise rohita.-- 2.(nt.) blood; described in detail as one of the 32 ākāras at KhA 54 sq.; Vism.261,360; VbhA.245.-- Vin.I,203 (āmaka°),205 (°ṁ mocetuṁ); A.IV,135 (saṭṭhi-mattānaṁ bhikkhūnaṁ uṇhaṁ l.mukhato uggañchi; cp.the similar passage at Miln.165); Sn.433; Pv.I,67; I,91 (expld as ruhira PvA.44); Vism.261 (two kinds; sannicita° and saṁsaraṇa°),409 (the colour of the heartblood in relation to states of mind); VbhA.66; PvA.56,78,110.

--akkha having red (blood-shot) eyes (of snakes & yakkhas) Vv 522 (cp.VvA.224:ratta-nayanā; yakkhānaṁ hi nettāni ati-lohitāni honti); J.VI,180.--uppāda (the crime of) wounding A Tathāgata,one of the anantariya-kammas VbhA.427; cp.Tathāgatassa lohitaṁ uppādeti Miln.214.--uppādaka one who sheds the blood of an Arahant Vin.I,89,136,320; V,222.--kumbhi a receptacle for blood Ud.17 (with ref.to the womb).--doṇi a bloody trough Vism.358; VbhA.62.--pakkhandikā (or °pakkhandik’ābādha) bloody diarrhœa,dysentery M.I,316; D.II,127; Ud.82; J.II,213; Miln.134,175; DhA.III,269.--homa a sacrifice of blood D.I,9; DA.I,93.(Page 589)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LOHITA:[nt] máu [adj] màu đỏ --ka [a] đỏ --kkha [a] có mắt đỏ --candana [nt] trầm hương màu đỏ --pakkhandikā [f] kiết máu --bhakkha [a] uống máu,sống bằng máu --tuppādaka [m] người làm Phật đổ máu
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
lohita:máu,huyết,màu đỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lohita:ေလာဟိတ(တိ)
[႐ုဟ+ဣတ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၉၅၊ ၁၅၇။ ႐ုဟ+တ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၈ဝ။ ႐ုဟတိ သရီေရ ဗ်ာပနဝေသနာတိ ေလာဟိတံ။ သူစိ။ ေလာဟိတ၊ ေရာဟိတ-သံ။ ေလာဟိအ-ျပာ။ ေလာဟိတ၊ ေလာဟိယ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အနီ၊ နီ+နီရဲ-နီေတြး-နီျမန္း-ေသာ၊ နီေသာ-အေရာင္-အဆင္း-ရွိေသာ။ (၂) ေလာဟိတမည္ေသာ သူ။ (န) (၃) (က) ေသြး။ (ခ) ဥတု ဥတုေသြး ဥတုပန္း။ (ဂ) အမိ၏ ႏို႔ရည္။ (၄) ေလာဟိတကသိုဏ္း။ ေလာဟိတပရိကမၼ-ၾကည့္။ (၅) ေသြးကို ယိုထြက္ေစတတ္ေသာ သူေသေကာင္။ ေလာဟိတက-ၾကည့္။ (၆) ေလာဟိတဝတၳဳ၊ နီေသာ-ကမၺလာကို-ျခဳံ-႐ုံ-ေသာမိန္းမ၏-အေၾကာင္းအရာ- ဝတၳဳ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lohita:ေလာဟိတ (န)
ေသြး။ ေသြးစိမ္းရွင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lohita:ေလာဟိတ (တိ)
နီေသာ အဆင္း ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine