Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lohabhaṇḍa: lohabhaṇḍa(na)
ေလာဟဘ႑(န)
«loha+bhaṇḍa»
[ေလာဟ+ဘ႑]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lohabhaṇḍa:[nt.] copper ware.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
lohabhaṇḍa:chữ gọi chung các vật dụng kim loại tỳ khưu được sử dụng,trừ vũ khí bất luận vật lớn nhỏ,khi đã thuộc giáo sản,tỳ khưu không được hoang phí hay biếu tặng ai
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lohabhaṇḍa:ေလာဟဘ႑(န)
[ေလာဟ+ဘ႑]
ေၾကးဘ႑ာ၊ သံဘ႑ာ၊ ေၾကး-သံ-ျဖင့္-ၿပီး-ျပဳအပ္-ေသာ-ပစၥည္း-ဥစၥာ-ဘ႑ာ-အရာဝတၳဳ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lohabhaṇḍa:ေလာဟ-ဘ႑ (န)
ေၾကးနီပစၥည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine