Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
loṇasovīraka:= loṇasuvīraka,原:鹽粥 訂正:一種藥飲 --VinA.ii,pp.478~9. 頁碼:第242頁
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Loṇasovīraka,鹹酸醬。一種由百味醃製的藥(sabbarasābhisaṅkhataṁ ekaṁ bhesajjaṁ)。據說在醃製時,把訶子、山楂、川楝等藥材,米穀等各種糧食,芭蕉等各種果實,筍、魚、肉片等各種食物,加上蜂蜜、糖、岩鹽、鹽等,裝入缸中密封後放置經一年、兩年或三年,醃製成呈蒲桃汁顔色的醬。食之可治療風病、咳嗽、麻風、黃疸、痔瘻等病。比庫在飯後也可食用這種醬。有病者可直接吃,無病者可摻水後飲用。(Sp.pārā.192.)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
loṇasovīraka: loṇasovīraka(na)
ေလာဏေသာဝီရက(န)
«loṇa+sovīraka»
[ေလာဏ+ေသာဝီရက]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
loṇasovīraka:dấm mặn,tức dấm có pha muối,xưa dùng để trị bệnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
loṇasovīraka:ေလာဏေသာဝီရက(န)
[ေလာဏ+ေသာဝီရက]
ေလာဏေသာဝီရကမည္ေသာ-ေဆးအထူး-ေဖ်ာ္ရည္အထူး။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
loṇasovīraka:ေလာဏ-ေသာဝီရက (န)
ေလာဏေသာဝီရက အေဖ်ာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine