Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lipi:f.[〃<lip] 文字,文書.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lipi,【陰】 寫作,信函。 ~kāra,【陽】 作家,書記,文書。(p272)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lipi,(fr.lip; late Sk.lipi),【陰】寫作,信函(the alphabet; a letter of the alphabet; writing)。lipikāra,【陽】作家,書記,文書。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lipi: lipi(thī)
လိပိ(ထီ)
[ipa+i.lipena mashyopadesena bhavatīti lipi,i,vaṇasaṇṭhāno.,ṭī.348.lipi akkhararacanā,kappadduma.lipi (socā,) saṃ.lipiç līpī-prā,addhamāgadhī.]
[လိပ+ဣ။ လိေပန မေသွ်ာပေဒေသန ဘဝတီတိ လိပိ၊ ဣ၊ ဝဏသဏၭာေနာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၄၈။ လိပိ အကၡရရစနာ၊ ကပၸဒၵဳမ။ လိပိ (ေရးအပ္ေသာစာလုံး၊ ေရးသားျခင္း) သံ။ လိပိ,လီပီ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lipi:[f.] a writing; a letter.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lipi,[fr.lip late Sk.lipi] the alphabet; a letter of the alphabet; writing Miln.79.(Page 584)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
lipi:A letter of the alphabet; writing
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LIPI:[f] đồ viết,cái thơ --tāra [m] người viết,người thư ký,làm dấu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lipi:လိပိ(ထီ)
[လိပ+ဣ။ လိေပန မေသွ်ာပေဒေသန ဘဝတီတိ လိပိ၊ ဣ၊ ဝဏသဏၭာေနာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၄၈။ လိပိ အကၡရရစနာ၊ ကပၸဒၵဳမ။ လိပိ (ေရးအပ္ေသာစာလုံး၊ ေရးသားျခင္း) သံ။ လိပိ,လီပီ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အကၡရာ၊ စာလုံး။ လိပိကာရ-ၾကည့္။ (၂) အကၡရာ-စာ-ေရးနည္းအတတ္ပညာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lipi:လိပိ (ဣ) (√လိပ္+ဣ)
အကၡရာ။ စာလံုး။ အေရး။ ေရးစာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine