Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lekhanī,【陰】 鋼筆。 ~mukha,【中】 鵝管筆的尖端,鋼筆尖。(p273)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lekhanī,【陰】鋼筆。lekhanīmukha,【中】鵝管筆的尖端,鋼筆尖。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lekhanī: lekhanī(thī)
ေလခနီ(ထီ)
[ikha+yu+ī]
[လိခ+ယု+ဤ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lekhanī: lekhanī(thī)
ေလခနီ(ထီ)
[ikha+yu+ī.lekhyate imāyāti lekhanī,lekhanasādhanavatthu.kappadduma.lekhanī-saṃ.lehaṇī-prā.lehiṇī-addhamāgadhī.]
[လိခ+ယု+ဤ။ ေလခ်ေတ ဣမာယာတိ ေလခနီ၊ ေလခနသာဓနဝတၳဳ။ ကပၸဒၵဳမ။ ေလခနီ-သံ။ ေလဟဏီ-ျပာ။ ေလဟိဏီ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lekhanī:[f.] a pen.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LEKHANĪ:[f] ngòi viết --mukha [nt] đầu nhọn,mũi nhọn của bút lông
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lekhanī:ေလခနီ(ထီ)
[လိခ+ယု+ဤ။ ေလခ်ေတ ဣမာယာတိ ေလခနီ၊ ေလခနသာဓနဝတၳဳ။ ကပၸဒၵဳမ။ ေလခနီ-သံ။ ေလဟဏီ-ျပာ။ ေလဟိဏီ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ကညစ္,ကေလာင္,ခဲတံ,ေက်ာက္တံ,ေဖာင္တိန္။ (၂) က်ားလွ်ာ,တံစည္း၊ (၃) နယ္ (ရက္ကန္းစင္၌ အဝတ္ျပန္႔ေစရန္ ကန္ေပးေသာ အပ္တပ္ထားသည့္ ဒုတ္တံ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lekhanī:ေလခနီ(ထီ)
[လိခ+ယု+ဤ]
ေလခဏီ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lekhanī:ေလခနီ (ဣ)
ကညစ္။ ကေလာင္တံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine