Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
leḍḍu:m.[Sk.leṣṭu] 土塊.-daṇḍādi 土塊や棒など.-pāta 擲石所及所,投げた土塊の落ちた所.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Leḍḍu,【陽】 土塊。 ~pita,【陽】 擲石所落之所(長度,即:由一箇中等男子,站在一處所擲出的石子所落之處的距離)。(p273)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Leḍḍu,【陽】土塊。leḍḍupita,【陽】擲石所落之所(長度,即:由一箇中等男子,站在一處所擲出的石子所落之處的距離)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
leḍḍu: leḍḍu(thī,pu)
ေလၮဳ(ထီ၊ပု)
[eḍḍa+u.,ṭī.4va7 (pu) leṭu-saṃ.(pu,na) leḍu,leḍu a-prā.(pu) leṭhu-addhamāgadhī.]
[ေလၮ+ဥ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄ဝ၇ (ပု) ေလဋဳ-သံ။ (ပု၊န) ေလဍဳ၊ ေလဍဳ အ-ျပာ။ (ပု) ေလဌဳ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
leḍḍu:[m.] a clod of earth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Leḍḍu,[dial.Sk.leṣṭu›*leṭṭhu›*leṭṭu›leḍḍu; also Prk.leḍu & leṭṭhu:Pischel,§ 304; cp.Geiger,P.Gr.§ 62] a clod of earth S.V,146=J.II,59 (°ṭṭhāna); J.I,19,175; III,16; VI,405; Miln.255; SnA 222 (ākāse khitta,in simile); Vism.28 (trsln “stone”),360 (°khaṇḍ’ādīni),366 (containing gold),419; VbhA.66 (°khaṇḍā); VvA.141; PvA.284.-- The throwing of clods (stones?) is a standing item in the infliction of punishments,where it is grouped with daṇḍa (stick) and sattha (sword),or as leḍḍu-daṇḍ’ādi,e.g.at M.I,123; D.II,336,338 (v.l.leṇḍu); J.II,77; III,16; VI,350; Vism.419; DhA.I,399 (v.l.leṇḍu); III,41; IV,77; VvA.141.-- Note.leḍḍūpaka in cuṇṇaṁ vā telaṁ vā leḍḍūpakena etc.at DhsA.115 read as vālaṇḍupakena,as at Vism.142.

--pāta “throw of a clod,” a certain measure of (not too far) a distance Vin.IV,40; Vism.72; DhsA.315 (trsln “a stone’s throw”).(Page 586)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
leḍḍu:A clod of earth
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LEḌḌU:[m] một cục đất --pāta [m] một lằn dài do liệng cục đất
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
leḍḍu:cục đất
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
leḍḍu:ေလၮဳ(ထီ၊ပု)
[ေလၮ+ဥ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄ဝ၇ (ပု) ေလဋဳ-သံ။ (ပု၊န) ေလဍဳ၊ ေလဍဳ အ-ျပာ။ (ပု) ေလဌဳ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေျမစိုင္ခဲ။ (၂) (က) ခဲ၊ (ခ) အိုးျခမ္းကြဲ။ (၃) ထြန္-ထယ္-ေခ်းခဲ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
leḍḍu:ေလၮဳ (ပ)
ေျမစိုင္ခဲ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine