Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lasuṇa:,lasuna n.[Sk.laśuna] 蒜,にんにく.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lasuṇa,【中】 蒜(一種鱗莖草木 (Allium sativum))。(p271)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lasuṇa,(梵 lawuna),【中】蒜(garlic,一種鱗莖草木 (Allium sativum))。大蒜具有抗菌、殺蟲、解毒、消炎、健胃等功效,大蒜含有殺菌素,對流行性感冒病毒、葡萄球菌、鏈球菌、腦炎雙球菌、傷寒桿菌、痢疾、霍亂、白喉等病菌都有殺滅的功用,大蒜中也含有激發人體吞噬細胞吞噬力的有效成份。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lasuṇa: lasuṇa(na,pu)
လသုဏ(န၊ပု)
[asuṇa+khādana]
[လသုဏ+ခါဒန]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lasuṇa: lasuṇa(na,pu)
လသုဏ(န၊ပု)
«rasa+uīna.lasa+yu.ambī lenekena rasena uīnatāya lasuṇaṃ,lattaṃ rassattaṃ ṇattañca,tasa kantisaṃ vā,yu,assu,ṇattaṃ.,ṭī.595.assate bhuñjiyateti lasunaṃ.asa+uīna.asa- lasa-pru.kappadduma.pāṇinī,uṇādi,3.57- uī-pa.lasuna,laguna-saṃ.lasuṇa-prā.]
[ရသ+ဦန။ လသ+ယု။ အမၺီ ေလေနေကန ရေသန ဦနတာယ လသုဏံ၊ လတၱံ ရႆတၱံ ဏတၱၪၥ၊ တသ ကႏၲိသံ ဝါ၊ ယု၊ အႆု၊ ဏတၱံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၉၅။ အႆေတ ဘုၪၨိယေတတိ လသုနံ။ အသ+ဦန။ အသ-ကို လသ-ျပဳ။ ကပၸဒၵဳမ။ ပါဏိနီ၊ ဥဏာဒိ၊ ၃။ ၅၇-ျဖင့္ ဦနန္-ပစၥည္း။ လသုန၊ လဂုန-သံ။ လသုဏ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lasuṇa:[nt.] garlic.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lasuṇa,& Lasuna (nt.) [cp.Sk.laśuna] garlic Vin.II,140; IV,258; J.I,474; Vv 436; VvA.186.(Page 582)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LASUṆA:[nt] cọng tỏi
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
lasuṇa:củ tỏi tăng ni vô bệnh không được ăn tỏi tỳ khưu phạm tác ác,tỳ khưu ni tội ba dật đề
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lasuṇa:လသုဏ(န၊ပု)
[ရသ+ဦန။ လသ+ယု။ အမၺီ ေလေနေကန ရေသန ဦနတာယ လသုဏံ၊ လတၱံ ရႆတၱံ ဏတၱၪၥ၊ တသ ကႏၲိသံ ဝါ၊ ယု၊ အႆု၊ ဏတၱံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၉၅။ အႆေတ ဘုၪၨိယေတတိ လသုနံ။ အသ+ဦန။ အသ-ကို လသ-ျပဳ။ ကပၸဒၵဳမ။ ပါဏိနီ၊ ဥဏာဒိ၊ ၃။ ၅၇-ျဖင့္ ဦနန္-ပစၥည္း။ လသုန၊ လဂုန-သံ။ လသုဏ-ျပာ။]
(၁) ၾကက္သြန္ျဖဴ (ဥ)။ (၂) ၾကက္သြန္နီ။ (၃) (ဟရီတႏွင့္ နာရိယ မည္ေသာ) ၾကက္သြန္ျဖဴပင္။ (၄) လသုဏသဒၵါ။ လသုဏဝဂၢ,လသုဏသိကၡာပဒ-တို႔ၾကည့္။ (၅) လသုဏသိကၡာပုဒ္။ လသုဏုပတိ႒-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lasuṇa:လသုဏ(န၊ပု)
[လသုဏ+ခါဒန]
ၾကက္သြန္ျဖဴကိုစား-ရာ-ျခင္း၊ လသုဏကၡာဒနႏွင့္ယွဉ္-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lasuṇa:လသုဏ (န)
ၾကက္သြန္ျဖဴ။
လသုဏတၳာယ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴအလို႔ငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine