Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lahukāpatti: lahukāpatti(thī)
လဟုကာပတၱိ(ထီ)
[ahukā+āpatti]
[လဟုကာ+အာပတၱိ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
lahukāpatti:tội nhẹ,chữ gọi việc vi phạm các nhóm học giới nằm ngoài ba la di và tăng tàn cũng gọi là các tội aduṭṭhulla (khinh thiểu) hay desanīyagāma+nīyāpatti (những tội có thể giải trừ bằng một lời phát lộ hay sám hối)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lahukāpatti:လဟုကာပတၱိ(ထီ)
[လဟုကာ+အာပတၱိ]
ေပါ့ေသာအာပတ္၊ ေပါ့ေသာဝိနည္းကံျဖင့္စင္ၾကယ္ႏိုင္ေသာ အာပတ္၊ လဟုကအာပတ္ (ထုလႅစဉ္း-ပါစိတ္-ပါဋိေဒသနီ-ဒုကၠဋ္-ဒုဗ႓ာသိ-(ဒုဗ႓သိတ္)-အာပတ္)။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine