Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
laddhi:f.,laddhika a.[<laddha] 主張,意見,執見,邪執の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Laddhi,【陰】 理論的意見,~ka,【形】 有某種見解的。(p270)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Laddhi,【陰】理論的意見,laddhika,【形】有某種見解的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
laddhi: laddhi(thī)
လဒၶိ(ထီ)
[abha+ti.labbi-saṃ.laddhi-prā,addhamāgadhī.]
[လဘ+တိ။ လဗၺိ-သံ။ လဒၶိ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
laddhi:[f.] a view of theory.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Laddhi,(f.) [fr.labh] religious belief,view,theory,esp.heretical view; a later term for the earlier diṭṭhi (cp.Kvu trsl.introd.p.47) J.I,142 (Devadattassa),425; III,487; V,411; Dāvs II.86 (dulladdhi wrong view); DA.I,117; PvA.254; Sdhp.65.Cp.upa°.(Page 581)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
laddhi:Religious belief; wrong views,heresy
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LADDHI:[f] giáo lý,ý kiến,lý thuyết --ka [a] có vài lý thuyết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
laddhi:လဒၶိ(ထီ)
[လဘ+တိ။ လဗၺိ-သံ။ လဒၶိ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (က) အယူ၊ အယူဝါဒ၊ အလို။ (ခ) မိစၧာအယူ။ မိစၧာဝါဒ။ (ဂ) ယူျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ေသာအားျဖင့္ယူျခင္း၊ မသိျခင္း၊ ေမာဟ။ (၂) ရျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
laddhi:လဒၶိ (ဣ) (√လဘ္+တိ)
ရျခင္း။ အယူ။
ေဒဝဒတၱႆ လဒၶႎ ေရာေစတြာ၊ ေဒဝဒတ္၏အယူကို ႏွစ္သက္ကုန္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine