Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Laṅgheti,(lagh + e),跳過,放出,違背。【 過】 ~esi。【 過分】 laṅghita。【 獨】~ghetvā。(p270)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Laṅgheti,(laṅgh超越+e),跳過,放出,違背。【過】laṅghesi。【過分】laṅghita。【獨】laṅghetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
laṅgheti: laṅgheti(kri)
လေဃၤတိ(ႀကိ)
[aghi+ṇe+ti.laghibhāsāyaṃ.pāṇinī,dhātu.1761.nīti,dhātu.29va.laṅghayati-saṃ.laṃghei-prā.]
[လဃိ+ေဏ+တိ။ လဃိဘာသာယံ။ ပါဏိနီ၊ ဓာတု။ ၁၇၆၁။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၉ဝ။ လဃၤယတိ-သံ။ လံေဃဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
laṅgheti:[lagh + e] jumps over; discharges; transgresses.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
laṅgheti:To jump over; to lift up
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LAṄGHETI:(lagh+e) nhảy qua,bỏ gánh xuống,bỏ đồ nặng xuống,vựơt quá,vi phạm [aor] --esi [pp] laṅghita [abs] --ghetvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
laṅgheti:လေဃၤတိ(ႀကိ)
[လဃိ+ေဏ+တိ။ လဃိဘာသာယံ။ ပါဏိနီ၊ ဓာတု။ ၁၇၆၁။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၉ဝ။ လဃၤယတိ-သံ။ လံေဃဣ-ျပာ။]
(၁) ခုန္-ပ်ံတက္-အထက္သို႔တက္-၏။ (၂) (အစဉ္ကို) ခုန္ေက်ာ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
laṅgheti:လေဃၤတိ (ကာ) (√လဃၤ+ေဏ)
ခုန္ေက်ာ္၏။
လဃၤယိတြာန ပါကာရံ၊ တံတိုင္းကို ခုန္ေက်ာ္၍။ ဆတၱံ လေဃၤသိ၊ ထီးျဖဴကို ေဆာင္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine