Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
laṅghaka:m.,laṅghikā f.[<laṅgh] 曲芸師,軽業師.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Laṅghaka,【陽】 跳躍者,表演雜技者。(p269)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Laṅghaka,【陽】跳躍者,表演雜技者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
laṅghaka: laṅghaka(ti)
လဃၤက(တိ)
[aṅgha+ṇvu.thī-nitea laṅghikā.laṅghaka-saṃ,sakkatapiṭaka]
[လဃၤ+ဏြဳ။ ထီ-၌ လဃႋကာ။ လဃၤက-သံ၊ သကၠတပိဋက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
laṅghaka:[m.] jumper; an acrobat.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Laṅghaka,[fr.laṅgh] a jumper,tumbler,acrobat J.II,142; Miln.34,191,331.f.laṅghikā Vin.IV,285 (with naṭakā & sokajjhāyikā).(Page 579)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LAṄGHAKA:[3] người múa rối trên dây,nhào lộn dễ dàng,người nhảy múa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
laṅghaka:လဃၤက(တိ)
[လဃၤ+ဏြဳ။ ထီ-၌ လဃႋကာ။ လဃၤက-သံ၊ သကၠတပိဋက]
(၁) ကြၽမ္းသမား၊ ခုန္ပ်ံ-ေက်ာ္လႊား-ကြၽမ္းထိုး-တတ္သူ။ (၂) လဃၤကဂိုဏ္း၊ ကြၽမ္းသမား၊ ဂိုဏ္း။ (မလႅစေသာဂိုဏ္းႀကီး ၁၉-ဂိုဏ္းတို႔တြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ လဃၤကဂိုဏ္း)။ (၃) ခုန္ေက်ာ္-ေက်ာ္လြန္-ေသာ (အာဟာရ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
laṅghaka:လဃၤက (ပ)
ကၽြမ္းသမား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
laṅghaka:လဃၤက (တိ) (√လဃၤ+အက)
ခုန္လႊားသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine