Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lūna:a.[lunāti の pp.] 切れる,刈れる,剃れる.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lūna: lūna(ti)
လူန(တိ)
[ū+ta.lūyitthātilūno.rū.631.lūta-.]
[လူ+တ။ လူယိတၳာတိလူေနာ။ ႐ူ။ ၆၃၁။ လူတ-လည္းၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lūna:[pp.of lūnati] reaped; mowed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lūna,[pp.of lunāti] cut,mowed,reaped Th.2,107 (°kesī); J.II,365; Dāvs.I,32.Cp.vi°.(Page 585)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LŪNA:=LŪNĀ [pp]của lūnāti cắt cỏ,gặt lúa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lūna:လူန(တိ)
[လူ+တ။ လူယိတၳာတိလူေနာ။ ႐ူ။ ၆၃၁။ လူတ-လည္းၾကည့္။]
ရိတ္-ျဖတ္-ပယ္-ႏႈတ္-အပ္ၿပီးေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lūna:လူန (တိ) (တီ-ကိတ္) (√လူ+န)
ရိတ္အပ္သည္။ ရိတ္ျဖတ္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine