Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
līyati:[〃lī.] 粘着す,愛着す.pp.līna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Līyati,(li + ya),收縮,使畏縮,執着。 【過】 līyi。 【過分】 līna,【現分】līyamāna。 【獨】 līyitvā。(p272)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Līyati,(li+ya),收縮,使畏縮,執著。【過】līyi。【過分】līna,【現分】līyamāna。【獨】līyitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
līyati: līyati(kri)
လီယတိ(ႀကိ)
[ī+ya+ti.dhātvattha.līyate-saṃ.līyati-sakkatapiṭaka.]
[လီ+ယ+တိ။ ဓာတြတၳ။ လီယေတ-သံ။ လီယတိ-သကၠတပိဋက။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
līyati:[li + ya] shrinks; withers; clings to.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Līyati,[,Vedic līyati; *lei to stick to or cleave:see Walde,Lat.Wtb.s.v.lino,which he separates in meaning fr.*lei to smear,polish] to stick.The Dhtp evidently favours the separation when interpreting by “silesana-dravīkaraṇa,” i.e.to make slip or run (Dhtp 441; Dhtm 681)] 1.to stick,adhere,cling to:see cpds.all°,o°,ni°,paṭisal°.-- 2.to melt,slip:see cpd.pavi° (to dissolve).-- pp.līna.(Page 584)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
līyati:To adhere
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LĪYATI:(li+ya) co rút lại,khô héo,tàn tạ,bám vào,níu lấy [aor] līyi [pp] līna [prp] līyamāna [abs] līyitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
līyati:လီယတိ(ႀကိ)
[လီ+ယ+တိ။ ဓာတြတၳ။ လီယေတ-သံ။ လီယတိ-သကၠတပိဋက။]
(၁) ကပ္ၿငိ၏။ (၂) တြန္႔တို-ဆုတ္နစ္-(ေလးတြဲ႕)-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
līyati:လီယတိ (√လီ)
ကပ္ၿငိ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine