Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
līna:a.[līyati の pp.] 退縮の,下劣の,愛着せる.-citta 退縮心,下劣心.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Līna,(līyati 的【過分】),已收縮,已害羞,已保留。 ~tā,【陰】 ~tta,【中】偷懶,羞怯。(p272)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Līna,(līyati‘收縮’的【過分】),已收縮,已害羞,已保留。līnatā,【陰】līnatta,【中】偷懶,退縮。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
līna: līna(ti)
လီန(တိ)
[ī+ta.,5.15va.līyatīti līno.rū.631.līyitthāti līno.nirutti 752.līna-saṃ.līṇa-prā,addhamāgadhī.]
[လီ+တ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅ဝ။ လီယတီတိ လီေနာ။ ႐ူ။ ၆၃၁။ လီယိတၳာတိ လီေနာ။ နိ႐ုတၱိ ၇၅၂။ လီန-သံ။ လီဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
līna: līna(ti)
လီန(တိ)
[ī+ta.lī silese.nīti,dhātu.254.dhātvattha.lī laye.nirutti.752.]
[လီ+တ။ လီ သိေလေသ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၅၄။ ဓာတြတၳ။ လီ လေယ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၅၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
līna:[pp.of līyati] shrunk; shy; reserved.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Līna,[pp.of līyati] clinging,sticking; slow,sluggish; shy,reserved,dull,A.I,3; Vism.125.Definitions at Vbh.352,373; Dhs.1156,1236; S.V,277,279 (ati°).Often combd with uddhata as “sluggish or shy” and “unbalanced,” e.g.at S.V,112; Vism.136; VbhA.310.alīna active,open,sincere Sn.68 (°citta),717 (id.); J.I,22 (v.148; °viriya sīha).(Page 584)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LĪNA:(pp của līyati) làm rút lại,nhát,rụt rè,để dành,gìn giữ --tā [f] tta [nt] sự rụt rè,nhát,sự lười biếng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
līna:sự lui sụt,sự thụ động
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
līna:လီန(တိ)
[လီ+တ။ လီ သိေလေသ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၅၄။ ဓာတြတၳ။ လီ လေယ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၅၂။]
(၁) နာေသာ၊ ဖ်ားေသာ။ (၂) အားထုတ္-က်-ေသာ။ လီန-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
līna:လီန(တိ)
[လီ+တ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅ဝ။ လီယတီတိ လီေနာ။ ႐ူ။ ၆၃၁။ လီယိတၳာတိ လီေနာ။ နိ႐ုတၱိ ၇၅၂။ လီန-သံ။ လီဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ကိန္းေအာင္းေသာ (စ်ာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ တစ္ပါးတည္းအျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ)။ (၂) ကပ္ၿငိ-ယွဉ္-ေသာ။ (၃) တြန္႔တို-ဆုတ္နစ္-ေသာ၊ ပ်င္းရိျခင္းအဖို႔သို႔ က်ေရာက္ေသာ။ (၄) မထင္ရွားေသာ။ (၅) လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ။ (ထီ၊န) (၆) (က) တြန္႔တို-ဆုတ္နစ္-ျခင္း။ (ခ) တြန္႔တို-ဆုတ္နစ္-ျခင္းသို႔ေရာက္ျခင္း။ (၇) ကိန္းေအာင္းျခင္း (ကမၼ႒ာန္း၌ ကပ္ေရာက္ျခင္း)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
līna:လီန (တိ) (တီ-ကိတ္) (√လီ+န)
တြန္႔သည္။ တြန္႔တိုဆုတ္နစ္သည္။ မေပၚလြင္ မထင္ရွားသည္။ ပုန္းေအာင္းသည္။ ၿငိကပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine