Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lākhā:f.[Sk.lākṣā] ラック,胭脂,漆,うるし,染料,塗料.-tamba ラックで 彩色した銅.-rasa ラックの元,ラック染料.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lākhā,【陰】 紫膠,封閉臘。 ~rasa,【陽】 色澱(一大類有機顏料中的任何一種)。(p271)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lākhā,【陰】紫膠(lac),封閉臘(sealing wax)。lākhārasa,【陽】色澱(一大類有機顔料中的任何一種)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lākhā: lākhā(thī)
လာခါ(ထီ)
[ākha+a.lā+kha.lākhasosane a,lā ādāne vā kho.,ṭī.3va5.lakkha+a+ā.lakkhiyate imāyāti lākhā kappadduma.lākpā-saṃ.lakkhā-prā,addhamāgamī.]
[လာခ+အ။ လာ+ခ။ လာခေသာသေန အ၊ လာ အာဒါေန ဝါ ေခါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃ဝ၅။ လကၡ+အ+အာ။ လကၡိယေတ ဣမာယာတိ လာခါ ကပၸဒၵဳမ။ လာကၸာ-သံ။ လကၡာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂမီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lākhā:[f.] lac; sealing wax.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lākhā,(f.) [cp.Sk.dākṣā] lac; lac-dye; enumd with other colourings at M.I,127=S.II,101=A.III,230.-- SnA 577; Vism.261 (as colour of blood).

--ācariya expert in lac-dyeing SnA 577.--guḷaka a ball of lac SnA 80.--goḷaka id.SnA 577.--tamba copper coloured with lac Th.2,440 (=lākhā-rasarattehi viya tambehi lomehi samannāgata ThA.270).--rasa essence of lac,used for dyeing; lac-colouring J.V,215 (°ratta-succhavi); VI,269 (id.); KhA 62,63; ThA.270.(Page 582)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
lākhā:Lac,an animal dye
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LĀKHĀ:[f] khằn đóng dấu nổi,gôm lắc --rasa [m] màu gôm lắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lākhā:လာခါ(ထီ)
[လာခ+အ။ လာ+ခ။ လာခေသာသေန အ၊ လာ အာဒါေန ဝါ ေခါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃ဝ၅။ လကၡ+အ+အာ။ လကၡိယေတ ဣမာယာတိ လာခါ ကပၸဒၵဳမ။ လာကၸာ-သံ။ လကၡာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂမီ။]
ခ်ိပ္ (ဇီးခ်ိပ္,ကုကၠိဳခ်ိပ္စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lākhā:လာခါ (ဣ)
ခ်ိပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine