Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lābha:m.[〃<labh] 得,利,利得,利養.dat.lābhā [lābhāya の代り] 利養のために.lābhena lābhaṃ nijigiṃsita 以利求利者.-ānuttariya 利得無上.-āsā 利得の希求.-kamyā (abl.) 利得を欲するが故に.nānatta 得種種.-macchariya 利得慳,利養慳.-mada 利養憍.-sakkāra 利得恭敬.-sakkāra-siloka 利養恭敬名称.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lābha,【陽】 得到,獲得。 ~kamyatā,【陰】 對增益的渴求。 ~gga,【陽】最高的增益。 ~macchariya,【中】 利得慳(增益的自私)。~sakkāra,【陽】 增益和光榮。(p271)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lābha,【陽】得到,獲得。lābhakamyatā,【陰】對增益的渴求。lābhagga,【陽】最高的增益。lābhamacchariya,【中】利得慳(增益的自私)。lābhasakkāra,【陽】增益和光榮。nikāmalābhī hoti akicchalābhī akasiralābhī﹐隨願而得,不勞而得,不苦而得。lābhena lābhaṁ﹐以利求利(=以施求施)(邪命之一種)。A.1.20./I,38.︰“Addhamidaṁ bhikkhave,lābhānaṁ yadidaṁ āraññikattaṁ…pe… piṇḍapātikattaṁ… paṁsukūlikattaṁ… tecīvarikattaṁ… dhammakathikattaṁ… vinayadharattaṁ… bāhusaccaṁ… thāvareyyaṁ… ākappasampadā… parivārasampadā… mahāparivāratā… kolaputti… vaṇṇapokkharatā… kalyāṇavākkaraṇatā… appicchatā… appābādhatā”ti.(諸比丘!此世有多利的,即是:住曠野、行託鉢、披糞掃衣、持三衣、能說法、好持律、須多聞、作長老、好行爲、服裝整齊、隨從多、做善男子,容貌美、言語和雅、少欲、無病。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lābha: lābha(ti)
လာဘ(တိ)
[ābha+hetu.kre]
[လာဘ+ေဟတု။ ေနာက္ပုဒ္ေၾက]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lābha: lābha(pu)
လာဘ(ပု)
[abha+ṇa.rū.579.nirutti.785.labbhateti lābho.sī,ṭī,,1.4vava.labbhatīti lābho.dī,ṭī,2.222.aṃ,ṭī,kha.139.visuddhi,ṭī,1.117.labbhantīti lābhā.visuddhi,ṭī,1.52.labhanaṃ lābho.sī,ṭī,,2.141.pā,yo.334.(labha+a=) labha+ṇa.ṇa-pasvattha.vi,ṭṭha,3.131.kaṅkhā,ṭī,.4va5-6.pā,yo.1va4.]
[လဘ+ဏ။ ႐ူ။ ၅၇၉။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၈၅။ လဗ႓ေတတိ လာေဘာ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၄ဝဝ။ လဗ႓တီတိ လာေဘာ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၂၂။ အံ၊ ဋီ၊ ခ။ ၁၃၉။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၁၇။ လဗ႓ႏၲီတိ လာဘာ။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၁။ ၅၂။ လဘနံ လာေဘာ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၁၄၁။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၃၃၄။ (လဘ+အ=) လဘ+ဏ။ ဏ-ပစၥည္းသြတၳ။ ဝိ၊ ႒၊ ၃။ ၁၃၁။ ကခၤါ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၄ဝ၅-၆။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၁ဝ၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lābha: lābha(pu)
လာဘ(ပု)
[abha+ṇāpe+ṇa.lābhasaṃ,prā,addhamāgadhī.]
[လဘ+ဏာေပ+ဏ။ လာဘသံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lābha:[m.] gain; acquisition.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lābha,[fr.labh] receiving,getting,acquisition,gain,possession; pl.possessions D.I,8; II,58,61; M.I,508 (ārogya-paramā lābhā); III,39; A.I,74; IV,157 sq.,160 (lābhena abhibhūto pariyādinnacitto Devadatto,cp.J.I,185 sq.); Sn.31,438,828,854,1014,1046 (cp.Nd2 548); It.67 (vitta°); J.III,516 (yasa°,dhana°); Vism.93,136 (°ṁ labhati),150 (°assa bhāgin getting riches); PvA.113,280.-- A Dat.sg.lābhā (for lābhāya) is used adverbially with foll.genitive in meaning of “for my (our) gain,” “it is profitable,” “good for me that” etc.; e.g.Miln.17 (lābhā no tāta,suladdhaṁ no tāta),232 (lābhā vata tāsaṁ devatānaṁ); A.III,313 (lābhā vata me suladdhaṁ vata me),expld at Vism.223; DhA.I,98 (lābhā vata me,elliptically); II,95 (l.vata no ye mayaṁ ...upaṭṭhahimha).

--agga highest gain J.III,125; Miln.21.--āsā desire for gain A.I,86.--kamyā (Abl.out of desire for gain Sn.854,929 (=lābha-hetu Nd1 389).--taṇhā craving for possession DhA.IV,38.--macchariya selfishness in acquisitions A.III,273; D.III,234; Pug.19,23; Dhs.1122.--mada pride of gain VbhA.466.--sakkāra gain and honour,usually combd with °siloka fame; the two first e.g.at Vin.II,196; It.73; J.I,185,186; V,75; the three combd e.g.at M.I,192; S.II,227,237; A.II,73; III,343 sq.,377; Vbh.352 sq.; lābha-siloka alone at Vism.67.(Page 583)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LĀBHA:[m] được lợi,được thâu vào --kamyatā [f] thích được lợi --gga [m] lợi nhiều nhất --macchariya [nt] sự ích kỷ trong lợi lộc --sakkāra [nt] danh và lợi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
lābha:sự đắc thành,lợi đắc,lợi lộc,sự được lợi,lợi lộc,lợi đắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lābha:လာဘ(ပု)
[လဘ+ဏာေပ+ဏ။ လာဘသံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
ရေစျခင္း၊ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ရေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lābha:လာဘ(ပု)
[လဘ+ဏ။ ႐ူ။ ၅၇၉။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၈၅။ လဗ႓ေတတိ လာေဘာ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၄ဝဝ။ လဗ႓တီတိ လာေဘာ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၂၂။ အံ၊ ဋီ၊ ခ။ ၁၃၉။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၁၇။ လဗ႓ႏၲီတိ လာဘာ။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၁။ ၅၂။ လဘနံ လာေဘာ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၁၄၁။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၃၃၄။ (လဘ+အ=) လဘ+ဏ။ ဏ-ပစၥည္းသြတၳ။ ဝိ၊ ႒၊ ၃။ ၁၃၁။ ကခၤါ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၄ဝ၅-၆။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၁ဝ၄။]
(၁) ရေသာ၊ ရၿပီးေသာ။ (၂) လာဘ္၊ ရအပ္-ေရာက္အပ္-ရအပ္ၿပီး-ေသာ (သကၤန္းစေသာ ပစၥည္း)။ (၃) ရျခင္း။ (၄) မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lābha:လာဘ(တိ)
[လာဘ+ေဟတု။ ေနာက္ပုဒ္ေၾက]
လာဘ္လွ်င္အေၾကာင္းရွိေသာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
lābha:လာဘ
စု = ေပရေဏ-တိုက္တြန္းေစခိုင္းျခင္း၌။
လာေဘတိ၊ လာဘယတိ။ ပါဏိနီဓာတုပါဌ။ လဘ-လာေဘတိ ဓာတုႆ ႐ူပါနိ ေစ၊ ကာရိတ႐ူပါနိ ဘဝႏၲိ။ နီတိ ဓာ၊ ၃၃ဝ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lābha:လာဘ (ပ) (√လဘ္+ဏ)
ရျခင္း။ လာဘ္ရျခင္း။ လာဘ္။ အျမတ္အစြန္း။
လာဘကမ်ာ၊ လာဘ္ကို အလိုရွိျခင္းေၾကာင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine