Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kusalattika:a.善三法.-ajjhattarammaṇattika善三法内所緣三法.-ajjhattikaduka善三法内二法.-atītattika.善三法過去三法-atītarammaṇattika善三法過去所緣三法.-arūpāvacara-duka.善三法無色界二法.-ācayagāmittika善三法積集趣三法.-āsavaduka善三法漏二法.-āsavavippayutta-sāsavaduka善三法漏不相応有漏二法.-āsavasampayuttaduka善三法漏相応二法.-āsava-sāsavaduka善三法漏有漏二法.-āsavasavasampayutta-duka善三法漏漏相応二法.-upādā-duka善三法所造二法.-upādānagocchaka-duka善三法取群二法.-upādinnattika善三法已取三法.-kāmāvacara-duka善三法欲界二法.-kilcsa-kilesasampayyttaduka善三法染二法.-kilesavippayutta-saṅkilesika-duka善三法染不相応顺染二法.-kilesa-saṅkiliṭṭhaduka善三法染已染二法.-kilesa-saṇkilesika-duka善三法染顺染二法.-kilesasampayutta-duka善三法染相応二法.-kenaci-viññeyya-duka善三法所識二法.-citta-duka善三法心二法.-cittasampayuttādi-aṭṭhaduka善三法心相応等八二法.-cetasika-duka善三法心所二法.-chagocchaka-duka善三法六群二法.-dassanattika善三法见三法.-dassanena-pahātabba-hetuttika善三法见所断因三法.-dassanena-pahātabbahetu-duka善三法见所断因二法.-niyataduka善三法决定二法.-parittattika善三法小三法.-parittarammaṇattika善三法小所緣三法.-pariyāpanna-duka善三法所摂二法.-pītittika善三法喜三法.-pītisahagatāditiduka善三法喜俱行等三二法.-bhāvanāya-pahātabba-duka善三法修所断二法.-bhāvanāya-pahātabba-hetuduka善三法修所断因二法.-maggarammaṇattika善三法道所緣三法.-micchattattika善三法邪性三法.-rūpavacara-duka善三法色界二法.-rūpīduka善三法有色二法.-lokiya-duka善三法世間二法.-vitakkattika善三法寻三法.-vipākattika善三法異熟三法.-vedanāttika善三法受三法.-sauttara-duka善三法有上二法.-saṅkiliṭṭhattika善三法已染三法.-saṅkiliṭṭhaduka善三法已染二法.-saṅkilesikaduka善三法順染二法.-saṅkhataduka善三法有爲二法.-sanidassanattika善三法有見三法.-sanidassanaduka善三法有見二法.-sappaccaya-duka善三法有緣二法.-sappaṭigha-duka善三法有对二法.-sappītika-duka善三法有喜二法.-saraṇa-duka善三法有諍二法.-savicāra-duka善三法有伺二法.-savitakka-duka善三法有尋二法.-sahetukaduka善三法有因二法.-sarammaṇaduka善三法有所緣二法.-sasavaduka善三法有漏二法.-sekhattika善三法有学三法.-hīnattika善三法劣三法.-hetuduka善三法因二法.-hetu-sampayuttaduka善三法因相応二法.-hetu-sahetukaduka善三法有因二法.-hetu-hetusampayuttaduka善三法因因相応二法.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kusalattika: kusalattika(pu,na)
ကုသလတၱိက(ပု၊န)
[kusala+tika]
[ကုသလ+တိက]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kusalattika:tam đề thiện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kusalattika:ကုသလတၱိက (ပု၊န)
[ကုသလ+တိက]
ကုသလဟူေသာ အစပုဒ္ျဖင့္ ရအပ္ေသာ အမည္ရွိေသာပုဒ္ ၃-ခုတို႔၏အေပါင္း၊ ကုသလတိက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine