Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kulisa,【中】 雷電,釘頭錘,狼牙棒。(p107)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kulisa,【中】雷電,釘頭錘,狼牙棒。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kulisa: kulisa(pu,na)
ကုလိသ(ပု၊န)
[kuli+si+a.ku+lisa+a.kula+.kulimhi sakkassa hattheseti tiṭṭhatīti kulisaṃ,kulihattho bhujādaloti hi tikaṇḍaseso.kuyaṃ vā pathaviyaṃ lisati tanubhavatīti kulisaṃ.,ṭī.24.kula saṃvaraṇe,kulīyati saṃvarīyatīti kulisaṃ,vajiraṃ.,7.215.]
[ကုလိ+သိ+အ။ ကု+လိသ+အ။ ကုလ+သက္။ ကုလိမွိ သကၠႆ ဟေတၳေသတိ တိ႒တီတိ ကုလိသံ၊ ကုလိဟေတၳာ ဘုဇာဒေလာတိ ဟိ တိက႑ေသေသာ။ ကုယံ ဝါ ပထဝိယံ လိသတိ တႏုဘဝတီတိ ကုလိသံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၄။ ကုလ သံဝရေဏဣက္၊ ကုလီယတိ သံဝရီယတီတိ ကုလိသံ၊ ဝဇိရံ။ ေမာဂ္၊၇။၂၁၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kulisa:[nt.] thunder-bolt; a mace.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KULISA:[nt] trái chùy hay trượng đầu bịt vàng,lưỡi tầm sét
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kulisa:ကုလိသ (ပု၊န)
[ကုလိ+သိ+အ။ ကု+လိသ+အ။ ကုလ+သက္။ ကုလိမွိ သကၠႆ ဟေတၳေသတိ တိ႒တီတိ ကုလိသံ၊ ကုလိဟေတၳာ ဘုဇာဒေလာတိ ဟိ တိက႑ေသေသာ။ ကုယံ ဝါ ပထဝိယံ လိသတိ တႏုဘဝတီတိ ကုလိသံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၄။ ကုလ သံဝရေဏဣက္၊ ကုလီယတိ သံဝရီယတီတိ ကုလိသံ၊ ဝဇိရံ။ ေမာဂ္၊၇။၂၁၅။]
မိုးႀကိဳး၊ ဝဇိရစိန္လက္နက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kulisa:ကုလိသ (န)
ဝရဇိန္။ မိုးႀကိဳး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine