Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kojava:,kojavaka m.羊毛(製)的封面(cover)或覆蓋物(牀罩被單等).
パーリ語辞典 水野弘元著
kojava:,kojavaka m.羊毛のカバ ー.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kojava:kojavaka m.羊毛のカバ ー,氍毹,毛毯
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kojava,【陽】 地毯。(p108)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kojava,【陽】地毯。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kojava: kojava(pu)
ေကာဇဝ(ပု)
[kuju+ṇa.ku+ju+ṇa.kuju theyyakaraṇe,ṇo,kuyaṃ pathaviyaṃ javatīti vā kojavo,ju gatiyaṃ.,ṭī.312]
[ကုဇု+ဏ။ ကု+ဇု+ဏ။ ကုဇု ေထယ်ကရေဏ၊ ေဏာ၊ ကုယံ ပထဝိယံ ဇဝတီတိ ဝါ ေကာဇေဝါ၊ ဇု ဂတိယံ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၂]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kojava:[m.] a carpet.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kojava,a rug or cover with long hair,a fleecy counterpane Vin.I,281; DhA.I,177; III,297 (pāvāra°); Dāvs.V,36.Often in expln of goṇaka (q.v.) as dīgha-lomaka mahākojava DA.I,86; PvA.157.(Page 227)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KOJAVA:[m] tấm thảm
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kojava:tấm trải hay thảm có lông dài,tỳ khưu được phép dùng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kojava:ေကာဇဝ (ပု)
[ကုဇု+ဏ။ ကု+ဇု+ဏ။ ကုဇု ေထယ်ကရေဏ၊ ေဏာ၊ ကုယံ ပထဝိယံ ဇဝတီတိ ဝါ ေကာဇေဝါ၊ ဇု ဂတိယံ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၂]
ေကာ္ေဇာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kojava:ေကာဇဝ (ပ)
ေကာ္ေဇာ။ သားေမြးျဖင့္ ရက္အပ္ေသာ ေကာ္ေဇာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine