Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khiyyanaka: khiyyanaka(na)
ခိယ်နက(န)
[khi+ṇvu.khi+ya+ṇvu.ṇvupa ]]a]]pru ]]khiyyanaka]].]
[ခိ+ဏြဳ။ခိ+ယ+ဏြဳ။ ဏြဳပစၥည္းကို "အနက္"ျပဳလ်က္ "ခိယ်နက"႐ုပ္ၿပီးသည္။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
khiyyanaka:lối nói sĩ nhục hay mỉa mai một cách bóng gió tăng ni mỉa mai bóng gió bạn tu thì phạm tội ba dật đề
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khiyyanaka:ခိယ်နက (န)
[ခိ+ဏြဳ။ခိ+ယ+ဏြဳ။ ဏြဳပစၥည္းကို "အနက္"ျပဳလ်က္ "ခိယ်နက"႐ုပ္ၿပီးသည္။]
(မ်က္ကြယ္) ကဲ့ရဲ႕ေၾကာင္းစကား၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine