Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khipa:n.[<kṣip] 投擲,投擲的事.
パーリ語辞典 水野弘元著
khipa:n.[<kṣip] 投擲,投げること.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
khipa:n.[<kṣip] 投擲,投げること,网
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khipa,【陽】 丟在上的任何東西,捕魚具,鬥蓬。(p113)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khipa,【陽】丟在上的任何東西,捕魚具,鬥蓬。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khipa: khipa(kri)
ခိပ(ႀကိ)
[khipa+a+hi.(kpipa-saṃ) khitta.]
[ခိပ+အ+ဟိ။ (ကၸိပ-သံ) ခိတၱေထာင့္ကြင္းၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khipa: khipa(ti)
ခိပ(တိ)
[khipa+ka.,5.44.khitta-.]
[ခိပ+က။ ေမာဂ္၊၅။၄၄။ခိတၱ-ေထာင့္ကြင္းၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khipa:[m.] anything thrown over; a fish trap; a cloak.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khipa,(nt.) [fr.kṣip] a throw,anything thrown over,as ajina° a cloak of antelope hide D.I,167 and ≈; or thrown out,as a fishing net (=kumina) eel-basket A.I,33=287; Th.2,357 (=ThA.243).Cp.khippa & vikkhepika.(Page 236)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHIPA:[m] sự thảy qua vật gì,mồi nhử cá,áo choàng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khipa:ခိပ (တိ)
[ခိပ+က။ ေမာဂ္၊၅။၄၄။ခိတၱ-ေထာင့္ကြင္းၾကည့္။]
(က) ပစ္လႊင့္တတ္ေသာ၊ သူ။ (ခ) ခြဲအပ္ေသာ။ အဇိနကၡိပ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khipa:ခိပ (ႀကိ)
[ခိပ+အ+ဟိ။ (ကၸိပ-သံ) ခိတၱေထာင့္ကြင္းၾကည့္။]
(၁) ပစ္လႊတ္ေလာ့၊ ပစ္ခ်ေလာ့။ (၂) စြန္႔ပစ္ေလာ့။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
khipa:ခိပ
ဘူ = အဗ်တၱသေဒၵ-ပုဒ္ဗ်ည္းမထင္ မပီျပင္ေသာ အသံ၌။ ခိပတိ။
ဘူ+ဒိ+သြာ = ေပရေဏ-ပစ္လႊင့္ျခင္း၌။ ခိပၸတိ၊ ခိပုဏာတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khipa:ခိပ (ပ) (√ခိပ္+အ)
ပစ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine