Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khajja:a.n.[khajjati 的 grd.] 硬食(堅硬的食物,solid food),嚼食(咀嚼物,咀嚼食物).
パーリ語辞典 水野弘元著
khajja:a.n.[khajjati の grd.] 硬食,嚼食.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
Khajja:a.n.[khajjati の grd.] 硬食,嚼食.-bhājaka硬食分配者,分餠者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khajja,【形】 被吃,被咀嚼。 【中】 固體食物,甜肉乾。 ~ka,【中】 甜肉乾。 ~kantara,【中】 各種不同的糖果。(p110)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khajja,(grd.of khajjati),【形】被吃,被咀嚼,被咬,被啄(to be eaten or chewed,eatable,solid food)。【中】固體食物,甜肉乾。khajjaka,【中】甜肉乾。khajjakantara,【中】各種不同的糖果。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khajja: khajja(pu,na)
ခဇၨ(ပု၊န)
[khāda+ta.khāda bhakkhane,kammeto,bhujādi.khajjaṃ māsādi.,ṭī.466.khajjanti pūvo.nīti,dhā.83.khāda+ṇya.khajjateti khajjaṃ.rū.556.(khādya-saṃ)]
[ခါဒ+တ။ ခါဒ ဘကၡေန၊ ကေမၼေတာ၊ ဘုဇာဒိ။ ခဇၨံ မာသာဒိ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၆။ ခဇၨႏၲိ ပူေဝါ။ နီတိ၊ဓာ။၈၃။ခါဒ+ဏ်။ ခဇၨေတတိ ခဇၨံ။ ႐ူ။၅၅၆။ (ခါဒ်-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khajja:[nt.] solid food; sweet meat.(adj.),to be eaten or chewed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khajja,(adj.-nt.) [grd.of khajjati] to be eaten or chewed,eatable,solid food,usually in cpd.--bhojja solid and other food,divided into 4 kinds,viz.asita,pīta,khāyita,sāyita Pv.I,52 (=PvA.25) J.I,58; Miln.2.--bhājaka a distributor of food (an office falling to the lot of a senior bhikkhu) Vin.II,176 (=V.204); IV,38,155.(Page 231)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
khajja:see kho
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHAJJA:[a] ăn được,nhai [nt] vật thực cứng,thịt dịu ngọt --ka [nt] thịt ngọt --antara [nt] nhiều loại kẹo ngọt
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
khajja:= khādanīya
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khajja:ခဇၨ(ပု၊န)
[ခါဒ+တ။ ခါဒ ဘကၡေန၊ ကေမၼေတာ၊ ဘုဇာဒိ။ ခဇၨံ မာသာဒိ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၆။ ခဇၨႏၲိ ပူေဝါ။ နီတိ၊ဓာ။၈၃။ခါဒ+ဏ်။ ခဇၨေတတိ ခဇၨံ။ ႐ူ။၅၅၆။ (ခါဒ်-သံ)]
ခဲဖြယ္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
khajja:ခဇၨ
ဘူ = ဘကၡဏ ဗ်ထန မဇၨေန-စားျခင္း,ညႇဉ္းဆဲျခင္း,ပြတ္တိုက္ျခင္း(သုတ္သင္ျခင္း)၌။ ခဇၨတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khajja:ခဇၨ (န) (√ခါဒ္+ယ)
ခဲဖြယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine