Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ketu:m.[〃] 旗,幢幡,旗幟,光線.
パーリ語辞典 水野弘元著
ketu:m.[〃] 旗,幢幡,はた,光線.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ketu,【陽】 旗子,旗幟。~kamyatā,【陰】 自負,極度的虛榮心。~mantu,【形】 以旗子裝飾。(p108)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ketu,【陽】旗子,旗幟。ketukamyatā,【陰】自負,極度的虛榮心。ketamantu,【形】以旗子裝飾。佛教旗,由上而下五條色,藍色(nīla),黃色(pīta),紅色(lohita),白色(odāta),橙色(mañjeṭṭha)以及此五種顔色的混合色(pabhassara)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ketu: ketu(ti)
ေကတု(တိ)
[keta+u]
[ေကတ+ဥ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ketu: ketu(pu)
ေကတု(ပု)
[kita+u.kī(ki)+tu.kitatiapanetīti ketu.,ṭī.397.nitea ketusaddā puṃç napuṃhueiea.uddhaṃ gacchati pavattatīti ketu.ka.671.rū.681.]
[ကိတ+ဥ။ ကီ(ကိ)+တု။ ကိတတိအပေနတီတိ ေကတု။ ဓာန္၊ဋီ။၃၉၇။ ယင္း၌ ေကတုသဒၵါ ပုံ,နပုံဟုဆိုေသး၏။ ဥဒၶံ ဂစၧတိ ပဝတၱတီတိ ေကတု။ ကစၥည္း။ ၆၇၁။ ႐ူ။၆၈၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ketu:[m.] flag; banner.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ketu,[Vedic ketu,*(s)qait,clear; cp.Lat.caelum (=*caidlom),Ohg heitar,heit; Goth.haidus; E.--hood,orig.appearance,form,like] -- 1.ray,beam of light,splendour,effulgence Th.1,64; which is a riddle on the various meanings of ketu.-- 2.flag,banner,sign,perhaps as token of splendour Th.1,64.dhamma-k° having the Doctrine as his banner A.I,109=III,149; dhūma-k° having smoke as its splendour,of fire,J.IV,26; VvA.161 in expln of dhūmasikha.

--kamyatā desire for prominence,self-advertisement (perhaps vainglory,arrogance) Vism.469; Dhs.1116 (Dhs.A.trs.479),1233=Nd2 505; Nd1 on Sn.829 (=uṇṇama); -- mālā “garland of rays” VvA.323.(Page 225)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ketu:A sign by which an object may be recognized; a banner
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KETU:[m] cờ,cờ hiệu (đuôi cheo) --kamyatā [f] muốn được quyền hành,sự khoe khoang tự đắc --mantu [m] trang trí với những cờ xí
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ketu:ေကတု (ပု)
[ကိတ+ဥ။ ကီ(ကိ)+တု။ ကိတတိအပေနတီတိ ေကတု။ ဓာန္၊ဋီ။၃၉၇။ ယင္း၌ ေကတုသဒၵါ ပုံ,နပုံဟုဆိုေသး၏။ ဥဒၶံ ဂစၧတိ ပဝတၱတီတိ ေကတု။ ကစၥည္း။ ၆၇၁။ ႐ူ။၆၈၁။]
(၁) အလံ၊ တံခြန္ (တမ္းခြန္)။ (၂) တု႐ိုဏ္တိုင္။ ေကတုမတီပု႐ုတၱမ-ၾကည့္။ (၃) အမွတ္တံဆိပ္။ (၄) ကိတ္ၿဂိဳဟ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ketu:ေကတု (တိ)
[ေကတ+ဥ]
တံခြန္ႏွင့္တူေသာ၊ တံခြန္သဖြယ္ ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ketu:ေကတု (ပ) (√စိတ္+ဏု)
အလင္းေရာင္။ တံခြန္။ အလံ။ မွန္ကင္း။ အမွတ္တံဆိပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine