Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kataka:m.カタカ[树,果の名],摩擦具
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kataka: kataka(pu,na)
ကတက(ပု၊န)
[kara+ta+ka.kara karaṇesatthe ko ca.sūci.1va36.ka+taka+gha.vācappati.]
[ကရ+တ+က။ ကရ ကရေဏသေတၳ ေကာ စ။ သူစိ။ ၁ဝ၃၆။ က+တက+ဃ။ ဝါစပၸတိ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kataka,(nt.) [fr.kantati2] a scrubber,used after a bath Vin.II,129,143; cp.Vin.Texts II.318.(Page 182)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Kataka:A village in Ceylon granted by Aggabodhi IV.for the maintenance of the padhanāghara,which he built for the Elder Dāthāsiva. Cv.xlvi.12.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kataka:bàn chải chà chân có hình dáng cầu kỳ (chẳng hạn hình hạt sen úp) tỳ khưu không được phép dùng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kataka:ကတက (ပု၊န)
[ကရ+တ+က။ ကရ ကရေဏသေတၳ ေကာ စ။ သူစိ။ ၁ဝ၃၆။ က+တက+ဃ။ ဝါစပၸတိ။]
(ပု) (၁) ခေပါင္းေရၾကည္ပင္။ (၂) ျပဳအပ္ေသာခြက္။ (န) (၃) ၾကာခ်ပ္သဏၭာန္ အဆူး ဖူးရ႐ူးထေစ၍ ျပဳအပ္ေသာ ေျခပြတ္အိုးျခမ္း။ (တိ) (၄) ၿပီးေစအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kataka:ကတက (ပ)
ခေပါင္းပင္။Strychnos Potatorum

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine