Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
karīsa:① n.[Sk.karīṣa] 大便,糞.-magga 大便道(肛門).② 平方面積的土地衡量單位 (e.g.a karīsa of seed can be sown).
パーリ語辞典 水野弘元著
karīsa:①n.[Sk.karīṣa] 大便,糞.-magga 大便道 ② ヵリーサ [面積の単位].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Karīsa,【中】 糞。排泄物。 一個正方形的土地衡量(大約有一英畝)。~magga,【陽】 肛門。(p97)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Karīsa,2 (cp.Sk.karīsa,to chrṇatti to vomit),【中】糞,排泄物(refuse,filth,excrement,dung); PvA.87,258; KhA 59; muttakarīsa,糞尿(urine and fæces)。karīsamagga,【陽】肛門(the anus; --karīsavāca (nt.) a cesspool J.III,263 (=gūthakūpa); --karīsavāyin,f.karīsinī diffusing an odour of excrement PvA.87.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Karīsa,1,【中】伽裏沙(一個正方形的土地衡量,大約有一英畝a square measure of land,being that space on which a karīsa of seed can be sown (Tamil karīsa),see Rhys Davids,Ancient Coins and Measures of Ceylon,p.18; J.I,94,212; IV,233,276; VvA.64.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
karīsa: karīsa(pu,na)
ကရီသ(ပု၊န)
[kira+īsa.kara+īsa.ku+isa.icchitabbanti karīsaṃ.ka.]
[ကိရ+ဤသ။ ကရ+ဤသ။ ကု+ဣသ။ ဣစၧိတဗၺႏၲိ ကရီသံ။ ကစၥည္း။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
karīsa:[nt.] dung; excrement; a square measure of land (which may be nearly an acre).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Karīsa,2 (nt.) [cp.Sk.karīṣa,to chṛṇatti to vomit,cp.Lat.--cerda in mūscerda,sūcerda] refuse,filth,excrement,dung D.II,293; J.I,5; Vism.259,358 (in detail); PvA.87,258; KhA 59; mutta° urine and fæces A.I,139; Sn.835.

--magga the anus J.IV,327; --vāca (nt.) a cesspool J.III,263 (=gūthakūpa); --vāyin,f.°inī diffusing an odour of excrement PvA.87.(Page 196)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Karīsa,1 (nt.) a square measure of land,being that space on which a karīsa of seed can be sown (Tamil karīsa),see Rhys Davids,Ancient Coins and Measures of Ceylon,p.18; J.I,94,212; IV,233,276; VvA.64.(Page 196)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KARĪSA:[nt] phân bò,phân người,một khoảnh vuông đất (lối một mẫu) --magga [m] hậu môn,lỗ đít
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
karīsa:phẩn,bả phân
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
karīsa:ကရီသ (ပု၊န)
[ကိရ+ဤသ။ ကရ+ဤသ။ ကု+ဣသ။ ဣစၧိတဗၺႏၲိ ကရီသံ။ ကစၥည္း။]
(၁) က်င္ႀကီး၊ မစင္။ (၂) ၄-အမၺဏ မ်ိဳးၾကဲေလာက္ေသာ အရပ္၊ တပယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
karīsa:ကရီသ (န)
အစာေဟာင္း။ က်င္ႀကီး။ ႏြားေခ်းေျခာက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
karīsa:ကရီသ (န)
ပယ္။ မင္းပယ္၊ တစ္ဆင့္တစ္တင္းမ်ိဳးၾကဲေလာက္ေသာ အရပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine