Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kalala:m.n.[〃] ① 羯羅藍,卵黃,凝滑 [胎內五位之ー].② 泥.
パーリ語辞典 水野弘元著
kalala:m.n.[〃] ① 羯羅藍,卵黄,凝滑 [胎内五位の一] ② 泥.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kalala,【中】 泥,泥沼。 ~makkhita,【形】 泥塗的,泥弄髒的。 ~rūpa,【中】 胎兒形成的第一個階段。(p97)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kalala,【中】泥,泥沼。kalalamakkhita,【形】泥塗的,泥弄髒的。kalalarūpa,【中】歌羅羅、羯剌藍、羯羅藍。意譯爲凝滑、雜穢。指初受胎後之七日間。SA.10.1./I,300.:atha kho tīhi jāti-uṇṇaṁsūhi katasuttagge saṇṭhitatelabinduppamāṇaṁ kalalaṁ hoti.(三事(和合)生的歌羅羅,像線端上纖毛住立的油滴大小(按:受精卵大小直徑約爲0.2mm))
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kalala: kalala(na)
ကလလ(န)
[kala+lā+a.kala+ala.kalaṃ jarataṃ lātīti kalalo.,ṭī.239.kalīyati parimīyati udakametenāti kalalaṃ apatthinnaṃ.,7.182.]
[ကလ+လာ+အ။ ကလ+အလ။ ကလံ ဇရတံ လာတီတိ ကလေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၃၉။ ကလီယတိ ပရိမီယတိ ဥဒကေမေတနာတိ ကလလံ အပတၳိႏၷံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၈၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kalala:[nt.] mud; mire.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kalala,(m.nt.) 1.mud J.I,12,73; Miln.125,324,346; Mhbv 150; PvA.215 (=kaddama); DhA.III,61; IV,25.-- su° “well-muddied” i.e.having soft soil (of a field) Miln.255.-- 2.the residue of sesamum oil (tela°),used for embalming J.II,155.-- 3.in Embryology:the “soil,” the placenta S.I,206=Kvu II.494; Miln.125.Also the first stage in the formation of the fœtus (of which the first 4 during the first month are k.,abbuda,pesi,ghana,after which the stages are counted by months 1--5 & 10; see Vism.236; Nd1 120; & cp.Miln.40).-- 4.the fœtus,appl.to an egg,i.e.the yolk Miln.49.-- In cpds with kar & bhū the form is kalalī°.

--gata (a) fallen into the mud Miln.325; --gahaṇa “mud thicket,” dense mud at the bottom of rivers or lakes J.I,329; --kata made muddy,disturbed Vv 8431 (VvA.343); --bhūta=prec.,A.I,9,cp.J.II,100; A.III,233; Miln.35; --makkhita soiled with mud DhA.III,61.(Page 198)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KALALA:[nt] bùn,đầm lầy,vũng bùn --makkhita [a] trét bùn,vách đất --rūpa [nt] chất thụ thai đầu tiên trong lòng mẹ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kalala:ကလလ (န)
[ကလ+လာ+အ။ ကလ+အလ။ ကလံ ဇရတံ လာတီတိ ကလေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၃၉။ ကလီယတိ ပရိမီယတိ ဥဒကေမေတနာတိ ကလလံ အပတၳိႏၷံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၈၂။]
(၁) ကလလေရၾကည္၊ အမိဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶ ေနေသာအခါ အစစြာ ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အစု။ ကလလ႐ူပ-လည္းၾကည့္။ (၂) ကလလေရၾကည္၏ တည္ရာသားအိမ္။ (၃) (က) ရြံ႕ၫြန္၊ ၫြန္ေပ်ာင္း။ (ခ) အေစး (သစ္ေစးစသည္)။ (ဂ) အေရာင္အဆင္းျပဳလုပ္ရန္ သုတ္ေဆး။ ကလလေလပ-ၾကည့္။ (တိ) (၄) ကာမၫြန္။ ကာမပကၤ-လည္းၾကည့္။ (၅) ၫြန္,တူေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kalala:ကလလ (န)
ရႊံ႕ၫြန္။ ကလလေရၾကည္။ ကလလ႐ုပ္။
ကလလကာေလ၊ ကလလေရၾကည္ တည္ေသာအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine