Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kāmuka:a.m.有欲愛的,愛好的; 愛人.
パーリ語辞典 水野弘元著
kāmuka:a.m.愛ある,愛好の; 愛人.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kāmuka,【形】 好色的,淫蕩的。(p100)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kāmuka,【形】好色的,淫蕩的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāmuka: kāmuka(ti)
ကာမုက(တိ)
[kamu+ṇuka.ṇukapaccaye kāmuko.,ṭī.73va.kāmetīti kāmuko.sūci.]
[ကမု+ဏုက။ ဏုကပစၥေယ ကာမုေကာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၃ဝ။ ကာေမတီတိ ကာမုေကာ။ သူစိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāmuka,(adj.),lustful; lewed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kāmuka,(adj.-n.) [cp.Sk.kāmuka] desiring,loving,fond of; a sweetheart,lover J.V,306; Mhbv 3.(Page 206)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĀMUKA:[a] dục tình,đa dâm,háo sắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāmuka:ကာမုက (တိ)
[ကမု+ဏုက။ ဏုကပစၥေယ ကာမုေကာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၃ဝ။ ကာေမတီတိ ကာမုေကာ။ သူစိ။]
(၁) အလိုရွိအပ္-ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္-ေသာ၊ သူ။ ကာမုကႏၲိ ကထံ နာမာတိ ပဒႆ အေတၳ နိပါေတာ။ ဇာတ္၊ ဋီ၊ သစ္အလို ကာမုကံကား ကထံနာမ,တူ နိပါတ္ပုဒ္၊ "အဘယ့္ေၾကာင့္"ဟု ျမန္မာျပန္ဆိုရမည္။ ကာမုကံကို သာမိကံဟု ဖြင့္ေသာ ဇာ၊႒၊၅။ ၃၂၅-အလို "ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာလင္"ဟု ျမန္မာျပန္ဆိုရမည္။ (၂) အလိုရွိေသာ၊ လိုခ်င္ေသာ၊ သူ။ ကာမီ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāmuka:ကာမုက (ပ) (√ကမ္+ဏုက)
ကာမကို အလိုရွိသူ။ ခ်စ္ႀကိဳက္သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine