Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
juhati:[Sk.juhoti hu] 獻供,供養.ppr.dat.gen.jūhato,juhato; fut.juhissati; aor.juhiṃ; pp.huta.cf.hava,havi,homa,juhana.
パーリ語辞典 水野弘元著
juhati:[Sk.juhoti hu] 献供す,供養す.ppr.dat.gen.jūhato,juhato; fut.juhissati; aor.juhiṃ; pp.huta.cf.hava,havi,homa,juhana.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Juhati,(hu + a,hu 重疊,而前 h 變成 j),注入火中,獻出。 【過】juhi。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Juhati,(hu犧牲+a,hu 重疊,而前 h 變成 j),注入火中,獻出。【過】juhi。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
juhati: juhati(kri)
ဇုဟတိ(ႀကိ)
[hu+a+ti]
[ဟု+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
juhati:[hu + a; hu is doubled and the first h becomes j] pours into fire; dedicates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Juhati,[Sk.juhoti,*gheu(d); cp.Gr.xέw,xQtra,xu_los; Lat.fundo; Goth.giutan,Ohg.giozan] to pour (into the fire),to sacrifice,offer; to give,dedicate A.II,207 (aggiṁ); Sn.1046 (=Nd2 263 deti cīvaraṁ,etc.); 428 (aggihuttaṁ jūhato),p.79 (aggiṁ); Pug.56; fut.juhissati S.I,166 (aggiṁ); caus.hāpeti2 pp.huta; see also hava,havi,homa.(Page 285)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JUHATI:(hu+a,hu gấp đôi và chữ H đầu thành chữ J) đổ vào lửa,tặng cho [aor] juhi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
juhati:tể lể,cúng tế
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
juhati:ဇုဟတိ(ႀကိ)
[ဟု+အ+တိ]
(၁) (က) ပူေဇာ္-လုပ္ေကြၽး-၏၊ ထြန္းညႇိ-ေတာက္ေလာင္ေစ-၏။ (ခ) ပူေဇာ္-ျမတ္ႏိုး-ရွိခိုး-၏။ (ဂ) ပူေဇာ္-က်င့္ေဆာင္-၏။ (၂) ေပးကမ္း-လွဴဒါန္း-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
juhati:ဇုဟတိ (√ဟု)
ပူေဇာ္၏။ဇုေဟာတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine