Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Juṇha,【形】 明亮的。 ~pakkha,【陽】 明亮的半個月(初一至十五日)。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Juṇha,【形】明亮的。juṇhapakkha,【陽】明亮的半個月(初一至十五日)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
juṇha: juṇha(pu)
ဇုဏွ(ပု)
[jusiç jusī+ṇhā+a.jusi pīti sevanesu.juṇho samayo....tattha juṇhoti jāseti lokassa pītiṃ somanassañca uppādetīti juṇho.nīti,dhā.258.(-nīti,sutta.931.dhātvatthasaṅgaha.142).]
[ဇုသိ,ဇုသီ+ဏွာ+အ။ ဇုသိ ပီတိ ေသဝေနသု။ ဇုေဏွာ သမေယာ။...တတၳ ဇုေဏွာတိ ဇာေသတိ ေလာကႆ ပီတႎ ေသာမနႆၪၥ ဥပၸါေဒတီတိ ဇုေဏွာ။ နီတိ၊ဓာ။၂၅၈။ (-နီတိ၊သုတၱ။၉၃၁။ဓာတြတၳသဂၤဟ။၁၄၂)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
juṇha:[adj.] bright.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JUṆHA:[a] xán lạn --pakkha [m] sự sáng của trăng (thượng huyền)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
juṇha:ဇုဏွ(ပု)
[ဇုသိ,ဇုသီ+ဏွာ+အ။ ဇုသိ ပီတိ ေသဝေနသု။ ဇုေဏွာ သမေယာ။...တတၳ ဇုေဏွာတိ ဇာေသတိ ေလာကႆ ပီတႎ ေသာမနႆၪၥ ဥပၸါေဒတီတိ ဇုေဏွာ။ နီတိ၊ဓာ။၂၅၈။ (-နီတိ၊သုတၱ။၉၃၁။ဓာတြတၳသဂၤဟ။၁၄၂)။]
(၁) လဆန္းပကၡ။ (၂) ဇုဏွမည္ေသာသူ။ (က) ဇုဏွေထရ္။ (ခ) ဇုဏွမင္း။ (ဂ) ဇုဏွအမတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
juṇha:ဇုဏွ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine