Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jiyā:f.[Sk.jyā] 弦,弓的弦.
パーリ語辞典 水野弘元著
jiyā:f.[Sk.jyā] 弦; つる,弓の弦.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jiyā,【陰】 弓弦。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jiyā,【陰】弓弦。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jiyā: jiyā(thī)
ဇိယာ(ထီ)
[jara+a+ā.jara vayohānimhi,a,jiyādeso.,ṭī.388.(jyā-saṃ)]
[ဇရ+အ+အာ။ ဇရ ဝေယာဟာနိမွိ၊ အ၊ ဇိယာေဒေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၈၈။(ဇ်ာ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jiyā:[f.] a bow string.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jiyā,(f.) [Vedic jyā=Gr.biόs bow,cp.also Lat.filum thread] a bow string M.I,429 (five kinds); J.II,88; III,323; Vism.150; DA.I,207.--kāra bowstring-maker Miln.331.(Page 284)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jiyā:A bow-string
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JIYĀ:[f] sợi dây cung
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jiyā:ဇိယာ(ထီ)
[ဇရ+အ+အာ။ ဇရ ဝေယာဟာနိမွိ၊ အ၊ ဇိယာေဒေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၈၈။(ဇ်ာ-သံ)]
ေလးညႇိဳ႕၊ ေလးႀကိဳး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jiyā:ဇိယာ (ဣ)
ေလးညိဳ႕။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine