Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jivhā:f.[Sk.jihvā] 舌.-agga 舌端.-indriya 舌根.-dasaka 舌十法.-dvāra 舌門.-nicchāraka 出舌,吐舌.-viññeyya 舌所識的.
パーリ語辞典 水野弘元著
jivhā:f.[Sk.jihvā] 舌.-agga 舌先,舌端.-indriya 舌根.-dasaka 舌十法.-dvāra.舌門.-nicchāraka 舌を出す.-viññeyya 舌所識の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
jivhā:f.[Sk.jihvā] 舌.-agga 舌先,舌端.-āyatana舌処.-indriya 舌根.-dasaka 舌十法.-dvāra.舌門.-dhātu舌界.-nicchāraka 舌を出す.-roga舌病.-viññāṇa舌识.-viññeyya 舌所識の.-samphassa舌触.-samphassajāvedanā舌処所生の受
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jivhā,【陰】 舌。 ~agga,【中】 舌端。 ~āyatana,【中】 舌處(味覺感官)。~dhātu,【陰】 舌界(味覺的要素,即:味覺感官)。 ~viññāṇa,【中】舌識,味覺。 ~indriya,【中】 舌根(味覺官能)。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jivhā,【陰】舌。jivhagga,【中】舌端。jivhāyatana,【中】舌處(味覺感官)。jivhādhātu,【陰】舌界(即:味覺感官)。jivhāviññāṇa,【中】舌識,味覺。jivhindriya,【中】舌根(味覺官能)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
jivhā: 舌
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jivhā: jivhā(thī)
ဇိဝွါ(ထီ)
[jivhā+bhāva.bhāva-khye.]
[ဇိဝွါ+ဘာဝ။ ဘာဝ-ပုဒ္ကိုေခ်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jivhā: jivhā(thī)
ဇိဝွါ(ထီ)
[jīvita+ā+vhe+a+ā.jīvitaṃ avhāyatīti jivhā.abhi,ṭṭha,2.42.visuddhi,2.112.rasaggahaṇamūlakattā āhārajjhoharaṇassa jīvitahetumhi āhārarase ninnatāya jīvitaṃ avhāyatīti jivhā vuttā niruttilakkhaṇena.mūlaṭī,2.34,visuddhi,ṭī,2.171.jīva+ha+ā.jīvapāṇadhāraṇe...jīvanti etāyāti jivhā,rasanā.ṇvādi.222.jivita+vaha+a+ā.ji+vaha+a+ā.jīvitaṃ vahati etāya vā taṃ vahanti pavattenti jīvitavuttisampādanattāti jivhā.]]jī]] ti vā jayo parājayo vā vuccati.tadubhayaṃ vahati vahanti vā etāyāti jivhā.paramatthadīpanī.273.liha+va+ā.thoma vi,pi,.(-paṭisaṃ,ṭṭha,1.74.iti,ṭṭha,94.anuṭī,1.156.visuddhi,ṭī,2.87.vibhāvinī.83.maṇimañjū,1.189.,ṭī.15va).(jihvā-saṃ)]
[ဇီဝိတ+အာ+ေဝွ+အ+အာ။ ဇီဝိတံ အဝွါယတီတိ ဇိဝွါ။ အဘိ၊႒၊၂။၄၂။ ဝိသုဒၶိ၊၂။၁၁၂။ ရသဂၢဟဏမူလကတၱာ အာဟာရေဇၩာဟရဏႆ ဇီဝိတေဟတုမွိ အာဟာရရေသ နိႏၷတာယ ဇီဝိတံ အဝွါယတီတိ ဇိဝွါ ဝုတၱာ နိ႐ုတၱိလကၡေဏန။ မူလဋီ၊၂။၃၄၊ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁၇၁။ဇီဝ+ဟ+အာ။ ဇီဝပါဏဓာရေဏ...ဇီဝႏၲိ ဧတာယာတိ ဇိဝွါ၊ ရသနာ။ ဏြာဒိ။ ၂၂၂။ ဇိဝိတ+ဝဟ+အ+အာ။ ဇိ+ဝဟ+အ+အာ။ ဇီဝိတံ ဝဟတိ ဧတာယ ဝါ တံ ဝဟႏၲိ ပဝေတၱႏၲိ ဇီဝိတဝုတၱိသမၸာဒနတၱာတိ ဇိဝွါ။ "ဇီ" တိ ဝါ ဇေယာ ပရာဇေယာ ဝါ ဝုစၥတိ။ တဒုဘယံ ဝဟတိ ဝဟႏၲိ ဝါ ဧတာယာတိ ဇိဝွါ။ ပရမတၳဒီပနီ။၂၇၃။လိဟ+ဝ+အာ။ ေထာမ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။(-ပဋိသံ၊႒၊၁။၇၄။ ဣတိဝုတ္၊႒၊၉၄။ အႏုဋီ၊၁။၁၅၆။ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၈၇။ ဝိဘာဝိနီ။၈၃။မဏိမၪၨဴ၊၁။၁၈၉။ဓာန္၊ဋီ။၁၅ဝ)။ (ဇိဟြာ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jivhā:[f.] the tongue.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jivhā,(f.) [Vedic jihvā,cp.Lat.lingua (older dingua); Goth.tuggo; Ohg.zunga; E.tongue] the tongue.‹-› (a) physically:Vin.I,34; A.IV,131; Sn.673,716; Dh.65,360; J.II,306; PvA.99 (of Petas:visukkha-kanthaṭṭha j.),152.-- Of the tongue of the mahāpurusha which could touch his ears & cover his forehead:Sn.1022; p.108; & pahūta-jivhatā the characteristic of possessing a prominent tongue (as the 27th of the 32 Mahāpurisa-lakkhaṇāni) D.I,106=Sn.p.107; D.II,18.--dujjivha (adj.) having a bad tongue (of a poisonous snake) A.III,260.-- (b) psychologically:the sense of taste.It follows after ghāna (smell) as the 4th sense in the enumn of sense-organs (jivhāya rasaṁ sāyati Nd2 under rūpa; jivhā-viññeyya rasa D.I,245; II,281; M.II,42) Vin.I,34; D.III,102,226; M.I,191; Vism.444.

--agga the tip of the tongue A.III,109; IV,137; DhA.II,33.--āyatana the organ of taste D.III,243,280,290; Dhs.585,609,653; --indriya the sense of taste D.III,239; Dhs.585,609,972; --nittaddana (corr.to --nitthaddhana) tying the tongue by means of a spell D.I,11 (cp.DA.I,96); --viññāṇa the cognition of taste M.I,112; D.III,243; Dhs.556,612,632; --samphassa contact with the sense of taste S.I,115; D.III,243; Dhs.585,632,787.(Page 284)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jivhā:The tongue
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JIVHĀ:[f] cái lưỡi --hagga [nt] chót lưỡi --yatana [nt] thiệt căn --viññāṇa [nt] thiệt thức --hindriya [nt] thiệt căn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jivhā:cái lưởi,thiệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jivhā:ဇိဝွါ(ထီ)
[ဇီဝိတ+အာ+ေဝွ+အ+အာ။ ဇီဝိတံ အဝွါယတီတိ ဇိဝွါ။ အဘိ၊႒၊၂။၄၂။ ဝိသုဒၶိ၊၂။၁၁၂။ ရသဂၢဟဏမူလကတၱာ အာဟာရေဇၩာဟရဏႆ ဇီဝိတေဟတုမွိ အာဟာရရေသ နိႏၷတာယ ဇီဝိတံ အဝွါယတီတိ ဇိဝွါ ဝုတၱာ နိ႐ုတၱိလကၡေဏန။ မူလဋီ၊၂။၃၄၊ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁၇၁။ဇီဝ+ဟ+အာ။ ဇီဝပါဏဓာရေဏ...ဇီဝႏၲိ ဧတာယာတိ ဇိဝွါ၊ ရသနာ။ ဏြာဒိ။ ၂၂၂။ ဇိဝိတ+ဝဟ+အ+အာ။ ဇိ+ဝဟ+အ+အာ။ ဇီဝိတံ ဝဟတိ ဧတာယ ဝါ တံ ဝဟႏၲိ ပဝေတၱႏၲိ ဇီဝိတဝုတၱိသမၸာဒနတၱာတိ ဇိဝွါ။ "ဇီ" တိ ဝါ ဇေယာ ပရာဇေယာ ဝါ ဝုစၥတိ။ တဒုဘယံ ဝဟတိ ဝဟႏၲိ ဝါ ဧတာယာတိ ဇိဝွါ။ ပရမတၳဒီပနီ။၂၇၃။လိဟ+ဝ+အာ။ ေထာမ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။(-ပဋိသံ၊႒၊၁။၇၄။ ဣတိဝုတ္၊႒၊၉၄။ အႏုဋီ၊၁။၁၅၆။ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၈၇။ ဝိဘာဝိနီ။၈၃။မဏိမၪၨဴ၊၁။၁၈၉။ဓာန္၊ဋီ။၁၅ဝ)။ (ဇိဟြာ-သံ)]
(၁) လွ်ာ။ (၂) လွ်ာအၾကည္၊ ဇိဝွါပသာဒ။ စကၡဳ-(၁)-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jivhā:ဇိဝွါ(ထီ)
[ဇိဝွါ+ဘာဝ။ ဘာဝ-ပုဒ္ကိုေခ်။]
ဇိဝွါပသာဒ၏အျဖစ္။ စကၡဳ(၄)-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jivhā:ဇိဝွါ (ဣ)
လွ်ာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine