Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jita:a.[〃 jayati 的 pp.] = jina 已打勝的,已征服的.
パーリ語辞典 水野弘元著
jita:a.[〃 jayati の pp.] =jina 打ち勝てる,征服せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jita,(jināti 的【過分】),已征服,已抑制。【中】 勝利。 ~tta,【中】 征服。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jita,(jināti 的【過分】),已征服,已抑制。【中】勝利。jitatta,【中】征服。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jita: jita(ti)
ဇိတ(တိ)
[ji+ta.ji jaye,ajīyitthāti jito māro.rū.624.ji jaye,jiyīti jīno vittamanusocatiç jito vā.rū.631.]
[ဇိ+တ။ ဇိ ဇေယ၊ အဇီယိတၳာတိ ဇိေတာ မာေရာ။ ႐ူ။၆၂၄။ ဇိ ဇေယ၊ ဇိယီတိ ဇီေနာ ဝိတၱမႏုေသာစတိ,ဇိေတာ ဝါ။႐ူ။၆၃၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jita:[pp.of jināti] conquered; subdued; (nt.),victory.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jita,[pp.of jayati,conquer] conquered,subdued,mastered:(nt.) victory.jitā me pāpakā dhammā Vin.I,8; ‹-› Dh.40,104 (attā jitaṁ seyyo for attā jito seyyo see DhA.II,228),105,179; Vv 6427 (jitindriya one whose senses are mastered,cp.guttindriya).-- Cp.vi°.(Page 284)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JITA:(pp của jinati) chiến thắng,thắng phục [nt] thắng trận --tta [nt] làm chủ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jita:ဇိတ(တိ)
[ဇိ+တ။ ဇိ ဇေယ၊ အဇီယိတၳာတိ ဇိေတာ မာေရာ။ ႐ူ။၆၂၄။ ဇိ ဇေယ၊ ဇိယီတိ ဇီေနာ ဝိတၱမႏုေသာစတိ,ဇိေတာ ဝါ။႐ူ။၆၃၁။]
(၁) ေအာင္အပ္-ေအာင္ႏိုင္အပ္-ေသာ။ (က) ေအာင္အပ္-သတ္အပ္-ပယ္အပ္-ေသာ။ (ခ) ေအာင္အပ္-ရအပ္-ေရာက္အပ္-ေသာ။ (ဂ) ေအာင္အပ္-ေဆာင္ယူအပ္-ေသာ။ (ဃ) ေအာင္အပ္-ျဖစ္ေပၚေစအပ္-ေသာ။ (၂) ေအာင္ေသာ၊ ေအာင္ႏိုင္ေသာ၊ သူ။ (၃) ႐ႈံးေသာ၊ သူ။ (၄) ေအာင္ႏိုင္ၿပီးရာ (အခါ)။ (န) (၅) ေအာင္ျခင္း၊ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း။ (ပု) (၆) ဇိတမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ။ (၇) ဇိတမည္ေသာ ျပာသာဒ္။ ဇိတကာလ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jita:ဇိတ (န)
ေအာင္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jita:ဇိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဇိ+တ)
ေအာင္အပ္သည္။ ႏိုင္အပ္သည္။
ဇိတံ ေမ၊ ငါသည္။ ေအာင္အပ္ၿပီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine