Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jina:a.m.[〃 jayati 的 pp.] 已勝的,勝利的,勝者,耆那.-putta 勝者之子,佛子.-bimba 佛像.-sāsana 勝者之教,佛教.
パーリ語辞典 水野弘元著
jina:a.m.[〃 jayati の pp.] 勝てる,勝利の,勝者,耆那.-putta 勝者の子,仏子 -bimba 仏像.-sāsana 勝者の教,仏教.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jina,【陽】 征服者,勝利者,佛陀。 ~cakka,【中】 勝輪(佛陀的教義)。~putta,【陽】 勝子(佛陀的弟子)。 ~sāsana,【中】 勝教(佛教)。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jina,(pp.med.of jayati),【陽】征服者(conquering),勝利者(victorious),佛陀(often of the Buddha)。jinacakka,【中】勝輪(佛陀的教義)。jinaputta,【陽】勝子(disciple of the Buddha佛陀的弟子)。jinabhūmi,【陰】勝地(the ground or footing of a conqueror)。jinasāsana,【中】勝教(the doctrine of the Buddha佛教)。maggajina,道的勝利者(conqueror of the Path)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jina: jina(pu)
ဇိန(ပု)
[ji+ina.pāpake akusale dhammejināti ajini jinissatīti jino.ka.558.rū.6va2.nīti,sutta.1145.ajinīti jino,sabbaññū dhammarājā.kiṃ soajini¿ pāpake akusale dhamme mārādiarayo ca.iti pāpake akusaledhamme mārādayo ca arayo ajinīti jino.nīti,dhā.248.ji+.jayatisaṃsāraṃ.thoma.pañcamāre jinātīti jino.niruttidīpanī.752.dosehi itā gatā apagatāti dosinā ta-kārassa na-kāraṃ katvā yathā ]]kilese jito vijitāvīti jino]]ti.dī,ṭī,1.212.sī,ṭī,,2.13.kilese ajini jināti jinissatīti jino.apa,ṭṭha,2.129.]
[ဇိ+ဣန။ ပါပေက အကုသေလ ဓေမၼဇိနာတိ အဇိနိ ဇိနိႆတီတိ ဇိေနာ။ ကစၥည္း။၅၅၈။ ႐ူ။၆ဝ၂။နီတိ၊သုတၱ။၁၁၄၅။ အဇိနီတိ ဇိေနာ၊ သဗၺညဴ ဓမၼရာဇာ။ ကႎ ေသာအဇိနိ¿ ပါပေက အကုသေလ ဓေမၼ မာရာဒိအရေယာ စ။ ဣတိ ပါပေက အကုသေလဓေမၼ မာရာဒေယာ စ အရေယာ အဇိနီတိ ဇိေနာ။ နီတိ၊ဓာ။၂၄၈။ ဇိ+နက္။ ဇယတိသံသာရံ။ ေထာမ။ပၪၥမာေရ ဇိနာတီတိ ဇိေနာ။ နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၇၅၂။ ေဒါေသဟိ ဣတာ ဂတာ အပဂတာတိ ေဒါသိနာ တ-ကာရႆ န-ကာရံ ကတြာ ယထာ "ကိေလေသ ဇိေတာ ဝိဇိတာဝီတိ ဇိေနာ"တိ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၂၁၂။သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၁၃။ ကိေလေသ အဇိနိ ဇိနာတိ ဇိနိႆတီတိ ဇိေနာ။ အပ၊႒၊၂။၁၂၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jina:[m.] the conqueror; the victor; the Buddha.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jina,[pp.med.of jayati] conquering,victorious,often of the Buddha,“Victor”:jitā me pāpakā dhammā tasmâhaṁ Upaka jino ti Vin.I,8=M.I,171; Vin.V,217; Sn.379,697,989,996.magga° conqueror of the Path Sn.84 sq.; saṁsuddha° (id.) Sn.372.Cp khetta°.In other connections:Pv IV.333; Th.2,419 (jin’amhase rūpinaṁ Lacchiṁ expld at ThA.268 as jinā amhase jinā vat’amha rūpavatiṁ Siriṁ).

--cakka the Buddha’s reign,rule,authority J.IV,100; --putta disciple of the B.Miln.177; --bhūmi the ground or footing of a conqueror PvA.254; --sāsana the doctrine of the B.Dpvs.IV,3,10.(Page 284)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JINA:[m] người chiến thắng,sự chiến thắng,đức Phật (người đã thắng Ma vương) --cakka [nt] giáo lý của đức Phật --putta [m] đệ tử Phật --sāsana [nt] giáo pháp của Phật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jina:ဇိန(ပု)
[ဇိ+ဣန။ ပါပေက အကုသေလ ဓေမၼဇိနာတိ အဇိနိ ဇိနိႆတီတိ ဇိေနာ။ ကစၥည္း။၅၅၈။ ႐ူ။၆ဝ၂။နီတိ၊သုတၱ။၁၁၄၅။ အဇိနီတိ ဇိေနာ၊ သဗၺညဴ ဓမၼရာဇာ။ ကႎ ေသာအဇိနိ¿ ပါပေက အကုသေလ ဓေမၼ မာရာဒိအရေယာ စ။ ဣတိ ပါပေက အကုသေလဓေမၼ မာရာဒေယာ စ အရေယာ အဇိနီတိ ဇိေနာ။ နီတိ၊ဓာ။၂၄၈။ ဇိ+နက္။ ဇယတိသံသာရံ။ ေထာမ။ပၪၥမာေရ ဇိနာတီတိ ဇိေနာ။ နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၇၅၂။ ေဒါေသဟိ ဣတာ ဂတာ အပဂတာတိ ေဒါသိနာ တ-ကာရႆ န-ကာရံ ကတြာ ယထာ "ကိေလေသ ဇိေတာ ဝိဇိတာဝီတိ ဇိေနာ"တိ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၂၁၂။သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၁၃။ ကိေလေသ အဇိနိ ဇိနာတိ ဇိနိႆတီတိ ဇိေနာ။ အပ၊႒၊၂။၁၂၉။]
(၁) ဘုရား၊ သမၼာသမၺဳဒၶဘုရား။ (၂) ပေစၥကဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ။ (၃) ရဟႏၲာ။ (၄) ေသကၡပုဂၢိဳလ္။ (၅) ပညာရွိ။ (တိ) (၆) ေအာင္ႏိုင္ေသာ၊ သူ။ (၇) (က) ဆုံး႐ႈံး-ဆုတ္ယုတ္-ေသာ၊ သူ။ (ခ) အိုမင္း-ရင့္ေယာ္-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jina:ဇိန (ပ) (တီ-ကိတ္) (√ဇိ+န)
မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေသာသူ။ ျမတ္စြာဘုရား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine