Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jimha:a.[Sk.jihma] 已歪曲的,已邪曲的.
パーリ語辞典 水野弘元著
jimha:a.[Sk.jihma] 曲れる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jimha,【形】 彎曲的,傾斜的,不誠實的。 ~tā,【陰】 彎曲,不誠實。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jimha,(Vedic jihma),【形】彎曲的,傾斜的,不誠實的。jimhatā,【陰】彎曲,不誠實。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jimha: jimha(ti)
ဇိမွ(တိ)
[hā+ma.hā cāge,kattari mo,dvittaṃ,vaṇṇavipariyayādi.,ṭī.7va9.(jihma-saṃ)]
[ဟာ+မ။ ဟာ စာေဂ၊ ကတၱရိ ေမာ၊ ဒြိတၱံ၊ ဝဏၰဝိပရိယယာဒိ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၉။ (ဇိဟၼ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jimha:[adj.] crooked; slant; dishonest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jimha,(adj.) [Vedic jihma] crooked,oblique,slant,fig.dishonest,false (cp.vaṅka,opp.uju | M.I,31 (+vaṅka); A.V,289,290; J.I,290 (spelled jima); III,111=V.222; VI,66; Vism.219 (ajimha=uju); PvA.51 (citta° vaṅka ...; opp.uju).Cp.kuṭila.(Page 284)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JIMHA:[a] giả,dối,không thành thật,không ngay --tā [f] sự giả dối,không thật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jimha:ဇိမွ(တိ)
[ဟာ+မ။ ဟာ စာေဂ၊ ကတၱရိ ေမာ၊ ဒြိတၱံ၊ ဝဏၰဝိပရိယယာဒိ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၉။ (ဇိဟၼ-သံ)]
(က) ေကာက္ေသာ၊ ေကာက္ေကြ႕ေသာ၊ မေျဖာင့္တန္းေသာ။ (ခ) ေကာက္က်စ္-စဉ္းလဲ-ေသာ၊ မေျဖာင့္မွန္ေသာ။ (ဂ) မွားယြင္း-ခြၽတ္ေခ်ာ္-ေသာ (အျပစ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jimha:ဇိမွ (န)
အျပစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jimha:ဇိမွ (တိ)
ေကာက္သည္။ ေကာက္က်စ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine