Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jigucchati:[gup 的 desid,Sk.jugupsate] 厭,厭離,忌避,厭嫌.ppr.jigucchamāna; grd.jigucchitabba; pp.jigucchita.cf.jeguccha,jegucchin.
パーリ語辞典 水野弘元著
jigucchati:[gup の desid,Sk.jugupsate] 厭う,避ける,厭嫌す.ppr.jigucchamāna; grd.jigucchitabba; pp.jigucchita.cf.jeguccha,jegucchin.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jigucchati,(gup + cha,gu 重疊,而前 gu 變成 ji),避開,厭惡,被厭煩。 【過】~chi。 【過分】 ~chita。 【現分】 ~chanta,~chamāna。 【獨】 ~chitvā,~chiya。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jigucchati,(gup+cha,gu 重疊,而前 gu 變成 ji),避開,厭惡,被厭煩。【過】jigucchi。【過分】jigucchita。【現分】jigucchanta,jigucchamāna。【獨】jigucchitvā,jigucchiya。A.4,P.376~7:seyyathā pi bhante itthi vā puriso vā daharo vā yuvā vā mandanakajātiko sīsaṁ nahāto ahikuṇapena vā kukkurakuṇapena vā manussakunapena va kaṇṭhe āsattena aṭṭiyeyya jiguccheyya:evam eva kho ahaṁ bhante iminā pūtikāyena aṭṭiyāmi harāyāmi jigucchāmi.(大德!猶如年輕女子、男子,喜愛裝飾,沐浴頭身,然而頸項間懸掛死蛇、死狗、人死屍,因此可能覺得羞、慚、愧、恥。大德!我亦爲此臭腐之身而羞、慚、愧、恥。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jigucchati: jigucchati(kri)
ဇိဂုစၧတိ(ႀကိ)
[gupa+cha+ti]
[ဂုပ+ဆ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jigucchati:[gup + cha; gu is doubled and the first gu becomes ji] shuns; loathes; is disgusted at.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jigucchati,[Desid.of gup] to shun,avoid,loathe,detest,to be disgusted with or horrified at (c.Instr.) D.I,213 (iddhi-pāṭihāriyena aṭṭiyāmi harāyāmi j.):A.IV,174 (kāyaduccaritena); Sn.215 (kammehi pāpakehi; SnA 266=hiriyati); J.II,287; Pug.36.-- ppr.jigucchamāna It.43; grd.jigucchitabba A.I,126; pp.jigucchita Sn.901.-- See also jeguccha,jegucchin.(Page 283)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jigucchati:To dislike,to loathe,to despise
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JIGUCCHATI:(gup +cha) (gu làm đôi và chữ gu đầu thành chữ ji) chán ghét,gớm,không ưa,xa lánh,tránh xa [aor] --chi [pp] --chita [prp] --chanta,--chamāna [abs] --chitvā,--chiya
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jigucchati:ဇိဂုစၧတိ(ႀကိ)
[ဂုပ+ဆ+တိ]
ကဲ့ရဲ႕-စက္ဆုပ္-ရြံရွာ-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jigucchati:ဇိဂုစၧတိ (ဝိကတိ) (√ဂုပ္)
စက္ဆုပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine