Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jiṇṇa:a.[Sk.jīrṇa.jīrati 的 pp.] 已年老的,已老衰的,枯朽的.
パーリ語辞典 水野弘元著
jiṇṇa:a.[Sk.jīrṇa.jīrati の pp.] 老い たる,老衰せる,枯朽の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
jiṇṇa:a.[Sk.jīrṇa.jīrati の pp.] 老い たる,老衰せる,枯朽の.-koñca老鹭(さぎ)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jiṇṇa,(jīrati 的【過分】),已衰退,已老,已消化。 ~ka,【陽】 老人。 ~tā,【陰】衰老。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jiṇṇa,(jīrati 的【過分】),已衰退,已老,已消化。jiṇṇaka,【陽】老人。jiṇṇatā,【陰】衰老。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jiṇṇa: jiṇṇa(ti)
ဇိဏၰ(တိ)
[jara+ta.thīnitea jiṇṇā.jara vayo hānimhi,kattarito,tassa innādesoç dhātvantalopoç ṇattañca,jiṇṇo.,ṭī.254.(jīṇa-saṃ)]
[ဇရ+တ။ ထီ၌ ဇိဏၰာ။ ဇရ ဝေယာ ဟာနိမွိ၊ ကတၱရိေတာ၊ တႆ ဣႏၷာေဒေသာ,ဓာတြႏၲေလာေပါ,ဏတၱၪၥ၊ဇိေဏၰာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၄။ (ဇီဏ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jiṇṇa:[pp.of jirati] became old; decayed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jiṇṇa,[pp.of jarati] 1.decayed,broken up,frail,decrepit,old:vuḍḍha mahallaka andhagata vayo-anupatta Nd2 261; jarājiṇṇatāya jiṇṇa DA.I,283.-- Vin.II,189; D.I,114; M.II,48 sq.,66; A.II,249; IV,173; Sn.1 (urago va jiṇṇaṁ tacaṁ jahāti); Pv.I,121 (same simile); Sn.1120,1144; J.I,58; III,22 (-pilotikā worn-out rags); Dh.155,260; Pv.II,114 (jarājiṇṇa PvA.147); Pug.33; Vism.119 (°vihārā),356 (°sandamānikā),357 (°koṭṭha); ThA.213 (-ghara a tumble-down house); PvA.40 (-goṇa=jaraggava),55 (of a roof).Cp.°tara J.IV,108.-- 2.digested J.II,362 (Page 284)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JIṆṆA:(pp của jirati) già nua,già cả,làm tiêu tan --ka [3] người già --tā [f] thời kỳ già yếu,lão niên
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jiṇṇa:sự cũ kỷ,sự già nua
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jiṇṇa:ဇိဏၰ(တိ)
[ဇရ+တ။ ထီ၌ ဇိဏၰာ။ ဇရ ဝေယာ ဟာနိမွိ၊ ကတၱရိေတာ၊ တႆ ဣႏၷာေဒေသာ,ဓာတြႏၲေလာေပါ,ဏတၱၪၥ၊ဇိေဏၰာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၄။ (ဇီဏ-သံ)]
(၁) အိုမင္း-ရင့္ေယာ္-ေသာ၊ သူ၊ အသက္ႀကီးသူ၊ သူအို၊ လူႀကီးသူမ။ (၂) ေရွး၌ျဖစ္ေသာ၊ ေရွးက်ေသာ။ (၃) ေဆြးေျမ့-ယိုယြင္း-အိုမင္း-ေဟာင္းႏြမ္း-ေသာ။ (၄) ဆုတ္ယုတ္-ေလ်ာ့ပါး-ပ်က္ျပား-ေသာ၊ ပ်က္ေျပေသာ။ (၅) ေၾကက်ေသာ၊ အစာေၾကေသာ။ (၆) ရင့္ေယာ္-ရင့္က်က္-ေသာ။ (၇) အိုမင္း-ရင့္ေယာ္-ရာ။ (၈) ေဆြးေျမ့-ယိုယြင္း-ရာ။ ထီ (၉) မုဆိုးမ။ ဇိဏၰကာလ-(၁)-ၾကည့္။ ဇိဏၰကာလ-(၂)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jiṇṇa:ဇိဏၰ (ပ)
သူအို။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jiṇṇa:ဇိဏၰ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဇရ္+န)
အိုမင္းသည္။ အရြယ္ရင့္သည္။ ေဆြးေျမ႕သည္။ ရိႏြမ္းသည္။ အစာေက်သည္။
ဇိဏၰာယ သုရာယ၊ သုရာယစ္ ေျပ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine