Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jīyati,(ji + ya),被減少,失去,衰老,衰退。 【過】 jīyi。 【現分】 jīyamāna。 【過分】 jīna。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jīyati,(ji+ya),被減少,失去,衰老,衰退。【過】jīyi。【現分】jīyamāna。【過分】jīna。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīyati: jīyati(kā,kri)
ဇီယတိ(ကာ၊ႀကိ)
[je+ṇe+ti.]]jekhaye.jīyati,jīyanti.kiṃ maṃ dhanenajīyetha]]hu saddālāara ]je] eieaa ]e] ]īya]pruyuea ]jīyanti],]jī]ma,kāpa a.shya.]
[ေဇ+ေဏ+တိ။ "ေဇခေယ။ ဇီယတိ၊ ဇီယႏၲိ။ ကႎ မံ ဓေနနဇီေယထ"ဟု သဒၵါက်မ္းလာအရ 'ေဇ' ဓာတ္၏အစိတ္ 'ဧ'ကို 'ဤယ'ျပဳ၍ 'ဇီယႏၲိ'ၿပီးသည္၊ 'ဇီ'ဓာတ္မဟုတ္၊ ကာ႐ိုက္ပစၥည္းလည္း အတြင္းငုပ္သည္။ ျပည္သွ်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīyati: jīyati(kri)
ဇီယတိ(ႀကိ)
[jara+a+ti.rū.482.,5.174.nirutti.648.je+a+ti.jekhaye.jīyati.ekārassa īyādeso.nīti,dhā.42.ji+ya+ti.i- ī-pru.]
[ဇရ+အ+တိ။ ႐ူ။၄၈၂။ေမာဂ္၊၅။၁၇၄။နိ႐ုတၱိ။၆၄၈။ေဇ+အ+တိ။ ေဇခေယ။ ဇီယတိ။ဧကာရႆ ဤယာေဒေသာ။ နီတိ၊ဓာ။၄၂။ဇိ+ယ+တိ။ ဣ-ကို ဤ-ျပဳ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jīyati:[ji + ya] becomes diminished; loses; becomes old; decays.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jīyati,[Pass.of ji,cp.Sk.jyāti & jīryate] to become diminished,to be deprived,to lose (cp.jayati,jāni); to decay; to become old (cp.jarati,jiṇṇa) jīyasi J.V,100; jīyanti J.III,336 (dhanā); jīyittha S.I,54; J.I,468; mā jīyi do not be deprived of (ratiṁ) J.IV,107.Koci kvaci na jīyati mīyati (cp.jāyati) D.II,30; cakkhūni jīyare the eyes will become powerless J.VI,528 (=jīyissanti); grd.jeyya:see ajeyya2.Cp.parijīyati.Sometimes spelt jiyy°:jiyyati J.VI,150; jiyyāma J.II,75 (we lose= parihāyāma).pp.jīna,q.v.(Page 284)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jīyati:To grow old; to decay,to wear out; to be digested,see jīrati
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĪYATI:(ji+ya) trở nên hao mòn,mất mát,trở nên già nua [aor] jīyi [prp] jīyamāna [pp] jīna
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīyati:ဇီယတိ(ႀကိ)
[ဇရ+အ+တိ။ ႐ူ။၄၈၂။ေမာဂ္၊၅။၁၇၄။နိ႐ုတၱိ။၆၄၈။ေဇ+အ+တိ။ ေဇခေယ။ ဇီယတိ။ဧကာရႆ ဤယာေဒေသာ။ နီတိ၊ဓာ။၄၂။ဇိ+ယ+တိ။ ဣ-ကို ဤ-ျပဳ။]
(၁) (က) ေဆြးေျမ့-ယိုယြင္း-အိုမင္း-ရင့္ေယာ္-၏။ (ခ) ေဆြးေျမ့-ပ်က္စီး-၏။ (၂) ယုတ္ေလ်ာ့-ဆုံး႐ႈံး-၏။ (၃) ေအာင္-ႏိုင္-၏။ (၄) ႐ႈံး၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīyati:ဇီယတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ေဇ+ေဏ+တိ။ "ေဇခေယ။ ဇီယတိ၊ ဇီယႏၲိ။ ကႎ မံ ဓေနနဇီေယထ"ဟု သဒၵါက်မ္းလာအရ 'ေဇ' ဓာတ္၏အစိတ္ 'ဧ'ကို 'ဤယ'ျပဳ၍ 'ဇီယႏၲိ'ၿပီးသည္၊ 'ဇီ'ဓာတ္မဟုတ္၊ ကာ႐ိုက္ပစၥည္းလည္း အတြင္းငုပ္သည္။ ျပည္သွ်။]
ကုန္ခန္း-ပ်က္စီး-ဆုံး႐ႈံး-ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jīyati:ဇီယတိ (ကမၼ) (√ဇရ္+ယ)
ေဆြးေျမ႕၏။ ေၾက၏။ အိုမင္း၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jīyati:ဇီယတိ (ကမၼ) (√+ဇိ+ယ)
ေအာင္အပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine