Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīvitindriya: jīvitindriya(na)
ဇီဝိတိႁႏၵိယ(န)
[jīvita+indriya.jīvite indaṭṭhaṃ karotīti jīvitindriyaṃ.saṃ,ṭṭha,3.269.jīvantitena taṃ sampayuttakā dhammāti jīvitaṃ.anupālanalakkhaṇe indaṭṭhaṃ kāretīti indriyaṃ,jīvitameva indriyaṃ jīvitindriyaṃ.abhi,ṭṭha,1.167.mahāni,ṭṭha.128.(-abhi,ṭṭha,1.193.abhi,ṭṭha,2.118.paṭisaṃ,ṭṭha,1.8va).vibhāvanī.198..]
[ဇီဝိတ+ဣႁႏၵိယ။ ဇီဝိေတ ဣႏၵ႒ံ ကေရာတီတိ ဇီဝိတိႁႏၵိယံ။ သံ၊႒၊၃။၂၆၉။ ဇီဝႏၲိေတန တံ သမၸယုတၱကာ ဓမၼာတိ ဇီဝိတံ။ အႏုပါလနလကၡေဏ ဣႏၵ႒ံ ကာေရတီတိ ဣႁႏၵိယံ၊ ဇီဝိတေမဝ ဣႁႏၵိယံ ဇီဝိတိႁႏၵိယံ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၆၇။ မဟာနိ၊႒။၁၂၈။(-အဘိ၊႒၊၁။၁၉၃။ အဘိ၊႒၊၂။၁၁၈။ပဋိသံ၊႒၊၁။၈ဝ)။ ဝိဘာဝနီ။၁၉၈။လည္း ၾကည့္။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
jīvitindriya,and jīvita:'Life,vitality',may be either physical (rūpa-jīvitindriya) or mental (nāma-jīvitindriya).The latter is one of the mental factors inseparably associated with all consciousness; cf.nāmacetanāphassa
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jīvitindriya:[(jīvita + indriya),nt.] the faculty of life; vitality.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jīvitindriya:mạng quyền,quyền sống còn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīvitindriya:ဇီဝိတိႁႏၵိယ(န)
[ဇီဝိတ+ဣႁႏၵိယ။ ဇီဝိေတ ဣႏၵ႒ံ ကေရာတီတိ ဇီဝိတိႁႏၵိယံ။ သံ၊႒၊၃။၂၆၉။ ဇီဝႏၲိေတန တံ သမၸယုတၱကာ ဓမၼာတိ ဇီဝိတံ။ အႏုပါလနလကၡေဏ ဣႏၵ႒ံ ကာေရတီတိ ဣႁႏၵိယံ၊ ဇီဝိတေမဝ ဣႁႏၵိယံ ဇီဝိတိႁႏၵိယံ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၆၇။ မဟာနိ၊႒။၁၂၈။(-အဘိ၊႒၊၁။၁၉၃။ အဘိ၊႒၊၂။၁၁၈။ပဋိသံ၊႒၊၁။၈ဝ)။ ဝိဘာဝနီ။၁၉၈။လည္း ၾကည့္။]
ဇီဝိတိေႁႏၵ၊ တကြျဖစ္ဖက္ ႐ုပ္နာမ္တရားတို႔ကို အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ သေဘာတရား။ ဇီဝိတိေႁႏၵသည္ (က) နာမ္ဇီဝိတိေႁႏၵ၊ နာမ္သက္၊ ဇီဝိတိေႁႏၵေစတသိက္။ (ခ) ႐ုပ္ဇီဝိတိေႁႏၵ၊ ႐ုပ္သက္၊ ဇီဝိတ႐ုပ္ဟူ၍ ၂-မ်ိဳးရွိသည္။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jīvitindriya:ဇီဝိတိႁႏၵိယ (န) (ဇီဝိတ+ဣႁႏၵိယ)
အသက္ကို အစိုးရျခင္း။ ဇီဝိတိေႁႏၵ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine