Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jīvikā:f.生活,活命.
パーリ語辞典 水野弘元著
jīvikā:f.生活,活命.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jīvikā,【陰】 生計。 Jīvikaŋ kappeti,謀生。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jīvikā,【陰】生計,生活。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīvikā: jīvikā(thī)
ဇီဝိကာ(ထီ)
[jīva+ṇvu+ā.jīva pāṇadhāraṇe,ṇvu,jīvikā itthiyaṃ ā.sūci.]
[ဇီဝ+ဏြဳ+အာ။ ဇီဝ ပါဏဓာရေဏ၊ ဏြဳ၊ ဇီဝိကာ ဣတၳိယံ အာ။ သူစိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jīvikā:[f.] livelihood.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jīvikā,(f.) [abstr.fr.jīvaka] living,livelihood S.III,93; A.V,87,210; J.IV,459; Miln.122; SnA 466.Freq.in combn °ṁ kappeti to find or get one’s living:J.II,209; PvA.40,etc.; °kappaka finding one’s livelihood (c.ger.by) J.II,167.Cp.next.(Page 285)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jīvikā:Life,livelihood,means of subsistence
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĪVIKĀ:[f] sự sinh sống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīvikā:ဇီဝိကာ(ထီ)
[ဇီဝ+ဏြဳ+အာ။ ဇီဝ ပါဏဓာရေဏ၊ ဏြဳ၊ ဇီဝိကာ ဣတၳိယံ အာ။ သူစိ။]
(၁) အသက္ေမြးျခင္း၊ အသက္ေမြးမႈ။ (၂) အသက္ေမြးေၾကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jīvikā:ဇီဝိကာ (ဣ)
အသက္ရွည္ျခင္း။ အသက္ေမြးျခင္း။
ဇီဝိတံ ကေပၸႏၲိ၊ အသက္ေမြးျခင္းကို ျပဳကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine