Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jāyati:,jāyate [〃 janati 的 pass.] 被出生,再生.pr.3pl.jāyare; ppr.jāyanto; aor.jāyi; inf.jātuṃ.
パーリ語辞典 水野弘元著
jāyati:,jāyate [〃 janati の pass.] 生まれる,再生する.pr.3pl.jāyare; ppr.jāyanto; aor.jāyi; inf.jātuṃ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jāyati,(jan + ya),出生,出現。 【過】 jāyi。 【過分】 jāta。 【現分】 jāyanta,jāyamāna。 【獨】 jāyitvā。(p135)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jāyati,(jāyate)(jan+ya)(from jan,see janati),出生,出現(to be born,to be produced,to arise,to be reborn)。pres.3rd pl.jāyare。inf.jātum。【過】jāyi。【過分】jāta。【現分】jāyanta,jāyamāna。【獨】jāyitvā。jāyati,jīyati,mīyati,生、老、死(one is born,gets old,dies)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāyati: jāyati(kri)
ဇာယတိ(ႀကိ)
[je+a+ti.dhātvatthasaṅgaha..]
[ေဇ+အ+တိ။ ဓာတြတၳသဂၤဟ။ လည္းၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāyati: jāyati(kā,kri)
ဇာယတိ(ကာ၊ႀကိ)
[jana+ya+ṇe+ti]
[ဇန+ယ+ေဏ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāyati: jāyati(kri)
ဇာယတိ(ႀကိ)
[jana+ya+ti]
[ဇန+ယ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jāyati,(jan + ya) is born; arises.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jāyati,(jāyate) [from jan,see janati] to be born,to be produced,to arise,to be reborn.Pres.3rd pl.jāyare J.III,459; IV,53; Miln.337; ppr,jāyanto Sn.208; aor.jāyi J.III,391; inf.jātum J.I,374.-- jāyati (loko),jīyati miyati one is born,gets old,dies D.II,30; Vism.235.Kaṭṭhā jāyati jātavedo out of fire-wood is born the fire Sn.462.-- Vin.II,95=305; Sn.114,296,657; Dh.58,193,212,282; Pv III,114 (are reborn as).Cp.vi°.(Page 283)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jāyati:To be born,to be produced,to grow,to spring up,to arise
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀYATI:(jan+ya) sinh ra,nổi lên [aor] jāyi [pp] jāta [prp] jāyanta,jayamāna [abs] jāyitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jāyati:sanh khởi,phát sanh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāyati:ဇာယတိ(ႀကိ)
[ဇန+ယ+တိ]
ျဖစ္၏၊ (က) ပဋိသေႏၶေန၏။ (ခ) ေမြးဖြား၏၊ ဖြားျမင္၏။ (ဂ) ေပါက္ဖြား၏။ (ဃ) ေပါက္၏၊ ေပါက္ေရာက္၏။ (င) ျပည့္စုံ၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāyati:ဇာယတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဇန+ယ+ေဏ+တိ]
ျဖစ္ေစ၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāyati:ဇာယတိ(ႀကိ)
[ေဇ+အ+တိ။ ဓာတြတၳသဂၤဟ။ လည္းၾကည့္။]
ကုန္ခန္း-ျပဳန္းတီး-ပ်က္စီး-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jāyati:ဇာယတိ (√ေဇ)
ကုန္ခန္း၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jāyati:ဇာယတိ (√ဇန္)
ေမြးဖြား၏။ ျဖစ္၏။ ေပါက္ပြား၏။ ေပါက္ေရာက္လာ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine