Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jāta:a.[〃janati 的 pp.] 已生的,發生的,生起的.-rūpa 金,黃金.-veda 火,火花.-ssara 自然的湖沼.
パーリ語辞典 水野弘元著
jāta:a.[〃janati の pp.] 生ぜる,発生の,生起の.-rūpa 金,黄金.-veda火,火花.-ssara 自然の湖沼.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jāta,(jāyati 的【過分】),已出生,已興起,已變成,已發生。 【中】蒐集品,多樣性。 ~divasa,【陽】 生日。 ~rūpa,【中】 黃金。 ~veda,【陽】 火。 ~ssara,【陽、中】 天然湖。(p135)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jāta,(janati 的【過分】),已出生,已興起,已變成,已發生。【中】蒐集品,多樣性。jātadivasa,【陽】生日。jātarūpa,【中】黃金。jātaveda,【陽】火。jātassara,【陽】【中】天然湖。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāta: jāta(pu)
ဇာတ(ပု)
[jana+ta]
[ဇန+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jāta:[pp.of jāyati] born; arisen; become; occurred; happened.(nt.),a collection or variety.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jāta,[pp.of janati (janeti),cp.Lat.(g)nātus,Goth.kunds; also Gr.(kasi/--) gnhtόs,Ohg.knabo] 1.As adj.-noun:(a) born,grown,arisen,produced (=nibbatta pātubhūta Nd2 256) Sn.576 (jātānaṁ maccānaṁ niccaṁ maraṇato bhayaṁ); jātena maccena kattabbaṁ kusalaṁ bahuṁ Dh.53=Miln.333; yakkhinī jātâsi (born a G.) J.VI,337; rukkho j.J.I,222; latā jātā Dh.340; gāmanissandhena jātāni sūpeyya-paṇṇāni Vism.250.-- (n.) he who or that which is born:jātassa maraṇaṁ hoti Sn.742; jātassa jarā paññāyissati J.I,59; jātaṁ+bhūtaṁ (opp.ajātaṁ abhūtaṁ) It.37.-- (b) “genuine,” i.e.natural,true,good,sound (cp.kata,bhūta,taccha & opp.ajāta like akata,abhūta):see cpds.-- 2.As predicate,often in sense of a finite verb (cp.gata):born,grown (or was born,grew); become; occurred,happened Sn.683 (Bodhisatto hitasukhatāya jāto); bhayaṁ jātaṁ (arose) Sn.207; vivādā jātā Sn.828; ekadivase j.(were born on the same day) J.III,391; aphāsukaṁ jātaṁ (has occurred J.I,291.-- So in Loc.abs.jāte (jātamhi) “when ...has arisen,when there is ...,” e.g.atthamhi Vin.I,350=M.III,154=Dh.331; vādamhi Sn.832; oghe Sn.1092; kahāpaṇesu jātesu J.I,121.-- 3.°jāta (nt.) characteristic; pada° pedal character S.I,86; aṅga° the sexual organ Vin.I,191; as adj.having become ...(=bhūta); being like or behaving as,of the kind of ...,sometimes to be rendered by an adj.or a pp.implied in the noun:cuṇṇakajātāni aṭṭhikāni (=cuṇṇayitāni) M.III,92; jālakajāta in bud A.IV,117; chandajāta=chandika Sn.767; sujāta Sn.548 (well-born,i.e.auspicious,blessed,happy); pītisomanassa° joyful & glad Sn.p.94; J.I,60,etc.; gandhajāta a kind of perfume (see gandha).Often untranslatable:lābhappatto jāto J.III,126; vināsa-ppaccayo jāto J.I,256.-- 4.a Jātaka or Buddhist birth story DhA.I,34.

--āmaṇḍa the (wild) castor oil plant VvA.10; --ovaraka the inner chamber where he was born VvA.158; J.I,391 (so read for jāto varake).--kamma the (soothsaying) ceremony connected w.birth,in °ṁ karoti to set the horoscope PvA.198 (=nakkhatta-yogaṁ uggaṇhāti); --divasa the day of birth,birthday J.III,391; IV,38; --maṅgala birth festival,i.e.the feast held on the birth of a child DhA.II,86; --rūpa “sterling,” pure metal,i.e.gold (in its natural state,before worked,cp.jambonada).In its relation to suvaṇṇa (worked gold) it is stated to be suvaṇṇavaṇṇo (i.e.the brightcoloured metal:VvA.9; DhA.IV,32:suvaṇṇo jātarūpo); at DA.I,78 it is expld by suvaṇṇa only & at Vin.III,238 it is said to be the colour of the Buddha:j.Satthu-vaṇṇa.At A.I,253 it is represented as the material for the suvaṇṇakāra (the “white”--smith as opp.to “black”--smith).-- Combd w.hirañña Pv.II,75; very freq.w.rajata (silver),in the prohibition of accepting gold & silver (D.I,5)≈ as well as in other connections,e.g.Vin.I,245; II,294 sq.; S.I,71,95; IV,326 (the moral dangers of “money”:yassa jātarūpa-rajataṁ kappati pañca pi tassa kāmaguṇā kappanti); V,353,407; Dhs.617.-- Other passages illustr.the use & valuation of j.are S.II,234 (°paripūra); V,92 (upakkilesā); A.I,210 (id.); III,16 (id.); -- S.I,93,117; M.I,38; A.I,215; III,38; IV,199,281; V,290; J.II,296; IV,102; --veda [cp.Vedic jātaveda=Agni] fire S.I,168; Sn.462 (kaṭṭhā jāyati j.) Ud.93; J.I,214; II,326= IV.471; V,326; VI,204,578; Vism.171; DA.I,226; DhA.I,44 (nirindhana,without fuel); --ssara a natural pond or lake Vin.I,111; J.I,470; II,57.(Page 280)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀTA:(pp của jāyati) sanh,nổi lên,trở thành,xảy ra [nt] sự tom góp --divasa [m] sinh nhật --rūpa [nt] vàng --veda [m] lửa --tasgara [m] [nt] hồ thiên nhiên
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jāta:đã sanh,sanh ra rồi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāta:ဇာတ(ပု)
[ဇန+တ]
(၁) သား။ (န) (၂) ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေမြးဖြားျခင္း။ (၃) ေပါင္းစုျခင္း၊ အေပါင္း။ (တိ) (၄) ျဖစ္ေသာ။ (က) ျဖစ္ေပၚေသာ။ (ခ) ပြင့္ေသာ။ (ဂ) ေမြးဖြားေသာ။ (ဃ) ပဋိသေႏၶေနေသာ။ (င) ေပါက္ေသာ။ (စ) ပကတိ-အစစ္-အမွန္-ျဖစ္ေသာ။ (ဆ) ပကတိ-အလိုလို-ျဖစ္ေသာ။ (ဇ) ျဖစ္ဘူးေသာ။ (စ်) ႀကီးပြါးၿပီးေသာ။ (၅) ျဖစ္ရာ၊ ေမြးဖြားရာ (အခါ,အရပ္ စသည္)။ ဇာတႆရ-ၾကည့္။ ဇာတက-(၂)-လည္းၾကည့္။ ဇာတကာလ,ဇာတ႒ာန,ဇာတဂါမ,ဇာတနဂရ-တို႔ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jāta:ဇာတ (န)
ျဖစ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jāta:ဇာတ (တိ) (တီ-ကိတ္)
ေမြးဖြားအပ္သည္။ ျဖစ္သည္။ ေပါက္သည္။
အရိယသာဝကာ ဇာတာ၊ အရိယသာဝကတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ သမဂၢါ န ဇာတာ၊ အညီအၫြတ္ မျဖစ္ၾကကုန္။ အေညာပိ ပုေတၱာ ဇာေတာ၊ တစ္ပါးေသာ သားကို ဖြားျပန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine