Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jālinī:f.有網,渇愛,欲纏.
パーリ語辞典 水野弘元著
jālinī:f.有網,渇愛,欲纏.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jālinī,【陰】 貪慾,慾望,渴望。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jālinī,【陰】貪慾,慾望,渴望。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jālinī: jālinī(thī)
ဇာလိနီ(ထီ)
[jāla+inī.saṃsārato nissaritumappadānavasena jālasadisattā jālinī,upamāne inī.,ṭī.162.jāla+ī+inī.]
[ဇာလ+ဣနီ။ သံသာရေတာ နိႆရိတုမပၸဒါနဝေသန ဇာလသဒိသတၱာ ဇာလိနီ၊ ဥပမာေန ဣနီ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၂။ ဇာလ+ဤ+ဣနီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jālinī:[f.] lust; desire; craving.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Jālinī:1.Jālinī.-One of the five queens of the thirdOkkāka king.DA.i.258; MT.131; SNA.i.352.

2.Jālinī.-A goddess of Tāvatimsa,a former wife of Anuruddha.Once seeing him old and feeble,she appeared before him in Kosala and bade him aspire to rebirth among the gods.Anuruddha told her there would be no rebirth for him.S.i.200; Thag.vs.908; ThagA.ii.73; SA.i.226.

3.Jālinī.-See Saddasàratthajālinī.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jālinī:Desire,lust
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀLINĪ:[f] tình dục,ước ao,ham muốn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jālinī:ái võng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jālinī:ဇာလိနီ(ထီ)
[ဇာလ+ဣနီ။ သံသာရေတာ နိႆရိတုမပၸဒါနဝေသန ဇာလသဒိသတၱာ ဇာလိနီ၊ ဥပမာေန ဣနီ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၂။ ဇာလ+ဤ+ဣနီ။]
(၁) တဏွာ။ (၂) ဇာလိနီမည္ေသာ နတ္သမီး။ (၃) ဇာလိနီမည္ေသာ မိဖုရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jālinī:ဇာလိနီ (ဣ)
တဏွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine