Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jālika,【陽】 使用漁網的漁夫。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jālika,【陽】使用漁網的漁夫。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jālika: jālika(pu)
ဇာလိက(ပု)
[jāla+ṇika.rū.375.nīti,sutta.764..4,29.]
[ဇာလ+ဏိက။ ႐ူ။၃၇၅။ နီတိ၊သုတၱ။၇၆၄။ ေမာဂ္။၄၊၂၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jālika:[m.] a fisherman who uses a net.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Jālika:One of the ten sons of Kalasoka.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀLIKA:[m] người chài lưới --kā [f] áo giáp làm bằng dây chuyền
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jālika:ဇာလိက(ပု)
[ဇာလ+ဏိက။ ႐ူ။၃၇၅။ နီတိ၊သုတၱ။၇၆၄။ ေမာဂ္။၄၊၂၉။]
(၁) ကြန္ရက္ကဲ့သို႔-လူးလာ-တုန္႔ေခါက္-သြားလာျခင္း။ (၂) တံငါ။ (တိ) (၃) ပိုက္ကြန္ျဖင့္ အသက္ေမြးေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jālika:ဇာလိက (ပ)
ကြန္သမား။ တံငါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine