Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jāla:① n.[〃] 網,羅網.-hatthapāda 手足縵網相 [三十二相之一] .② m.[Sk.jvāla] 光,光耀.-sikhā 光焰.
パーリ語辞典 水野弘元著
jāla:① n.[〃] 網,羅網.-hatthapāda 手足に網縵 [三十二相の一] .② m.[Sk.jvāla] 光,光耀.-sikhā 光焰.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
jāla:① n.[〃] 網,羅網.-vātapāna网窗.-hatthapāda 手足に網縵 [三十二相の一] .② m.[Sk.jvāla] 光,光耀.-sikhā 光焰
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jāla,【中】 網,糾纏。 ~pūva,【陽】 薄烤餅。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jāla,(Vedic jāla),【中】網(a net),糾纏(netting,entanglement),臺語︰交葛。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāla: jāla(pu,na)
ဇာလ(ပု၊န)
[jala+ṇa.jālaṃ viyāti jālaṃ.nettivi.261.]
[ဇလ+ဏ။ ဇာလံ ဝိယာတိ ဇာလံ။ ေနတၱိဝိ။ ၂၆၁။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāla: jāla(pu,na)
ဇာလ(ပု၊န)
[jala+ṇa.,ṭī.216,521.amarakosa.23,199.thoma-.]
[ဇလ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၂၁၆၊၅၂၁။ အမရေကာသ။ ၂၃၊၁၉၉။ေထာမ-တို႔ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jāla,(nt.) a net; entanglement.jālā (f.) flame.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jāla,2 [Sk.jvāla,from jalati] glow,blaze J.V,326; PvA.52 (=tejas),154 (raṁsi°); Miln.357; Vism.419 (kappavināsaka°).

--roruva N.of one of the two Roruva hells (“blazes”) J.V,271; --sikhā a glowing crest i.e.a flame Nd2 11 (=accī).(Page 283)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jāla,1 (nt.) [Vedic jāla,prob.from jaṭ to plait,make a tangle cp.jaṭita & jaṭā; on l:ṭ cp.phulla:sphuṭa; cāru:cāṭu; cela:ceṭa] a net; netting,entanglement (lit.or fig.):snare,deceptíon (=māyā).-- A.I,it.Nd2 260 (=suttajāla,a plaiting of threads); SnA 115,263 (=suttamaya) D.I,45 (anto-jālikata caught in a net); Sn.62,71,213,669; J.I,52; VI,139.-- kiṅkiṇika° a row of bells D.II,183; muttā° a net of pearls J.I,9; VvA.40; loha° PvA.153; hema° Vv 35; a fowler’s net Dh.174; a spider’s web Dh.347; nets for hair J.VI,188; pabbata° a chain of mountains J.II,399; sirā° network of veins J.V,69; PvA.68.-- Freq.in similes:see J.P.T.S.1907,90.-- B.Fig.Very often appld to the snares of Māra:S.I,48 (maccuno); Sn.357 (id.); DhA.III,175 (Māra°); Sn.527 (deception); taṇhā° the snare of worldly thirst (cp.°tanhā) M.I,271; Th.1,306; SnA 351; kāma° Th.1,355; moha° S.III,83; mohasama Dh.251; diṭṭhi° the fallacies of heresy D.I,46; J.VI,220; ñāṇa° the net of knowledge VvA.63; DhA.III,171.bhumma° (vijjā) “earthly net,” i.e.gift of clearsight extending over the earth SnA 353.

--akkhi a mesh of a net J.I,208:--taṇhā the net of thirst Dhs.1059,1136; DhsA.367; --pūpa a “netcake”? DhA.I,319; --hatthapāda (adj.) having net-like hands & feet (one of the 32 marks of a Mahāpurisa) prob.with reference to long nails D.II,17 (see Dial.II.14,note 3),cp.jālitambanakhehi Vv 8116 (expld at VvA.315:jālavantehi abhilohita-nakkehi.Tena jāli (v.l.jāla-) hatthataṁ mahāpurisa-lakkhaṇaṁ tambanakhataṁ anuvyañ anañ ca dasseti).(Page 283)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀLA:[nt] cái lưới,sự rối rắm --pūva [m] bánh kẹp nướng hai phía
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāla:ဇာလ(ပု၊န)
[ဇလ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၂၁၆၊၅၂၁။ အမရေကာသ။ ၂၃၊၁၉၉။ေထာမ-တို႔ၾကည့္။]
(၁) (က) ကြန္၊ ပိုက္ကြန္။ (ခ) ဇာ၊ ကြန္ရက္။ (၂) ေလသာျပဴတင္း၊ ကြန္ရက္တပ္ေသာ ေလသာျပဴတင္။ (၃) အေပါင္း၊ အစု။ (၄) ပင့္ကူအိမ္။ (၅) အကင္း၊ ငုံကင္း၊ ပရစ္ဖူး (ထြက္ျပဴစ အငုံ)။ ပတၱဇာလ,ပုပၹဇာလ-တို႔ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāla:ဇာလ(ပု၊န)
[ဇလ+ဏ။ ဇာလံ ဝိယာတိ ဇာလံ။ ေနတၱိဝိ။ ၂၆၁။]
(၁) ကြန္ရက္ႏွင့္ တူေသာအရာ။ (က) ကိေလသာတရား။ (ခ) တဏွာ။ (ဂ) မိစၧာအယူ။ (ဃ) အေၾကာ။ (၂) ကြန္ရက္တပ္ေသာ ေလသာျပဴတင္းႏွင့္တူေသာ လက္ေခ်ာင္း,ေျခေခ်ာင္း။ (တိ) (၃) ကြန္ရက္တပ္ေသာ ေလသာျပဴတင္းႏွင့္တူေသာ။ ဇာလီ-(၂)-ၾကည့္။ ဇာလဟတၳပါဒ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jāla:ဇာလ (န)
ကြန္ရက္။ ပိုက္ကြန္။ အေျမႇး။ ေလသာျပဴတင္း။ အေပါင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine