Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
itthatta:n.① [ittha-tta] 此處(此世,此生)[輪廻]的狀態(情況等); nāparaṃ itthattāya 絲毫不(一點也不)至此處的狀態.② [itthi-tta] 女性,女性的狀態(身分,階級等).
パーリ語辞典 水野弘元著
itthatta:n.①[ittha-tta] ここ[輪廻]の状態; nāparaṃ itthattāya さらにここの状態に至らず.②[itthi-tta] 女性,女の状態.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Itthatta,【中】 1.(itthaŋ + tta) 目前的情況,這一生。 2.(itthi + tta) 女人氣質,婦女特質。(p61)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Itthatta,【中】1.(itthaṁ+tta)目前的情況(臺語:都合too1hap8),這一生。2.(itthi+tta) 女人氣質,婦女特質。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
itthatta: itthatta(na)
ဣတၳတၱ(န)
«itthī+tta»
[ဣတၳီ+တၱ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
itthatta: itthatta(na)
ဣတၳတၱ(န)
«itthaṃ+tta»
[ဣတၳံ+တၱ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
itthatta:[nt.] 1.(itthaṃ + tta:) the present state; this life.2.(itthi + tta:) womanhood; femininity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Itthatta,2 (nt.) [itthi + *tvaṁ abstr.fr.itthi] state or condition of femininity,womanhood,muliebrity Dhs.633 (= itthi-sabhāva DhsA.321).(Page 120)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Itthatta,1 (nt.) [ittha + *tvaṁ,abstr.fr.ittha.The curious BSk.distortion of this word is icchatta M Vastu 417] being here (in this world),in the present state of becoming,this (earthly) state (not “thusness” or “life as we conceive it”,as Mrs.Rh.D.in K.S.I.177; although a confusion between ittha & itthaṁ seems to exist,see ittha); “life in these conditions” K.S.II.17; expld. by itthabhāva C.on S.I,140 (see K.S.318).-- See also freq.formula A of arahatta.-- D.I,18,84; A.I,63; II,82,159,203; Sn.158; Dhs.633; Pug.70,71; DA.I,112.(Page 119)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ITTHATTA:(iṭṭhaṃ+tta) tình trạng hiện tại,đời sống này (itthi+tta) thuộc về phụ nữ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
itthatta:trạng thái nầy,tình trạng nầy,đời nầy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
itthatta:ဣတၳတၱ(န)
[ဣတၳံ+တၱ]
ဤအျပား၏အျဖစ္၊ ဤထူးေထြကြဲျပား ျခားနားေသာ အမ်ိဳးအစား၏ အျဖစ္။ (က) ဤခႏၶာငါးပါး အျပား၏အျဖစ္၊ ဤလူ႔ဘဝ,နတ္ဘဝစေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘဝ။ (ခ) ဤကာမာဝစရ ခႏၶာငါးပါး အျပား၏အျဖစ္၊ ဤကာမဘုံသား၏အျဖစ္။ (ဂ) ဤလူ႔ခႏၶာငါးပါး အျပား၏အျဖစ္၊ ဤလူ၏အျဖစ္၊ ဤလူ႔ဘဝ။ (ဃ) ဤျဗဟၼာ၏အျဖစ္၊ ျဗဟၼာ၏အတၱေဘာ၊ ျဗာဟၼာ၏ဘဝ။ (င) ဤ ၁၆-ပါး ကြဲျပားေသာ မဂ္ကိစၥ၏အျဖစ္။ (စ) ဤထူးျပား ျခားနားေသာ ကိေလသာကုန္ခန္းေစျခင္း ကိစၥ၏အျဖစ္။ (ဆ) ဤထူးျပားျခားနားေသာ ျဖစ္ဆဲခႏၶာအစဉ္၏ အျဖစ္။ ဣတၳဘာဝညထာဘာဝ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
itthatta:ဣတၳတၱ(န)
[ဣတၳီ+တၱ]
မိန္းမ၏အျဖစ္၊ (က) မိန္းမျဖစ္ေၾကာင္း႐ုပ္၊ အမမ်ိဳးေစ့႐ုပ္၊ ဣတၳိဘာဝ႐ုပ္၊ ဣတၳိေႁႏၵ။ (ခ) မိန္းမဘဝ၊ မိန္းမ၏ ခႏၶာငါးပါးအေပါင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
itthatta:ဣတၳ-တၱ (န)
မိန္းမ၏ အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
itthatta:ဣတၳ-တၱ (န)
ဤလူ႕ဘံု။ ဤကာမဘံု။ ဤပစၥဳပၸန္၌ ျဖစ္ေသာ ခႏၶာအစဥ္။ ဤတစ္ဆယ့့္ေျခာက္ပါးေသာ မဂ္ကိစၥ။ လူ၏အျဖစ္။ ျဖစ္ဆဲေသာ ခႏၶာအစဥ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine