Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
itthaṃ:adv.如此,像這樣(thus).-nāma 如此(像這樣)的名稱(名字,姓名),如此被稱呼(called thus),號稱所謂的~(socalled).
パーリ語辞典 水野弘元著
itthaṃ:adv.かく,かかる.-nāma かかる名前,かく称せられたる.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
itthaṃ: itthaṃ(bya)
ဣတၳံ(ဗ်)
«(1) ima+thaṃ.ka.234,399.,4.1va9.(2) idaṃ+thaṃ.nīti,sutta.463.(i-saṃ)»
[(၁) ဣမ+ထံ။ ကစၥည္း။ ၂၃၄၊၃၉၉။ ေမာဂ္၊၄။၁ဝ၉။ (၂) ဣဒံ+ထံ။နီတိ၊သုတၱ။၄၆၃။(ဣတၳမ္-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
itthaṃ:[adv.] thus; in this way.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
itthaṃ:Thus
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ITTHAṂ:[ad] như này,như thế này --nāma [a] gọi như vầy --bhūta [a] trạng thái như vầy,như kiểu,loại này
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
itthaṃ:ဣတၳံ(ဗ်)
[(၁) ဣမ+ထံ။ ကစၥည္း။ ၂၃၄၊၃၉၉။ ေမာဂ္၊၄။၁ဝ၉။ (၂) ဣဒံ+ထံ။နီတိ၊သုတၱ။၄၆၃။(ဣတၳမ္-သံ)]
ၫႊန္ျပျခင္း၊ ဤသို႔၊ ဤအျပား၊ ဤသို႔ ထူးေထြကြဲျပား ျခားနားေသာ-အမ်ိဳးအစား-အဆင္းအတန္း-သူ-အရာဝတၳဳ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
itthaṃ:ဣတၳံ (အ)
ဤသို႔။ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္။ ဤသို႔ေသာ အျပားအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine